Planprocess

Planprocessen indelas i olika skeden för program, samråd, granskning, antagande och laga kraft.

I de olika skedena underrättas berörda parter genom brev, annonsering i lokalpress, publicering på kommunens hemsidan, i kommunhusets entré, och på biblioteket.

Här presenterar vi processerna i planarbetets olika skeden.

Startskede

Ett detaljplanearbete kan initieras genom ansökan från någon intressent eller genom uppdrag från kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden ger i uppdrag till planavdelningen att påbörja ett planarbete.

Program

Ett planprogram behövs när initiativet är av större betydelse och omfattning eller när detaljplanen inte har stöd i kommunens översiktsplan. Utarbetande och antagande av planprogram följer samma steg som ett detaljplanearbete.

Plansamråd

Under samrådsskedet är kommunen skyldig att kontakta alla berörda och informera om planens syfte och innehåll. Samrådet ska förbättra beslutsunderlaget samt garantera insyn och ge möjlighet till påverkan. Kommunen skickar ut planförslaget till berörda. Under samrådet kan också samrådsmöten förekomma. Planförslaget kan ändras efter samrådet utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning (tidigare utställning)

Efter samrådet gör kommunen eventuellt bearbetningar av planförslaget och tar fram ett slutgiltigt planförslag. Samma dag som granskningen börjar anslås en kungörelse på kommunens anslagstavla och annons sätts in i lokalpressen. Granskningstiden är minst tre veckor.

Antagande

Den färdiga detaljplanen antas genom beslut i samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige. Kommunen underrättar därefter de sakägare och andra berörda som framfört synpunkter som ej tillgodosetts. De har nu tre veckor på sig från och med tillkännagivandet av antagandebeslutet om de vill överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Laga kraft

Om ingen har haft invändningar mot detaljplanen och inte länsstyrelsen överprövar detaljplanen vinner den laga kraft.

Om någon överklagar detaljplanen går frågan vidare till länsstyrelsen för prövning. Länsstyrelsens beslut avseende detaljplan kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen, därefter Mark- och miljööverdomstolen. För prövning av Mark- och miljööverdomstolen behövs prövningsstillstånd.

Dom i högre instans kan leda till att beslutet att anta detaljplanen eller ändring av detaljplanen upphävs helt eller delvis.

När ärendet är slutligen avgjort vinner antagandebeslutet laga kraft.