Ansök om strandskyddsdispens

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 7 kapitlet 13 § miljöbalken. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. Strandskyddet gäller vid alla vattenområden, oavsett storlek. I Vadstena kommun är strandskyddet utökat till 150 meter vid Vättern. Kommunen har huvudansvaret för dispensprövning samt för att upphäva strandskyddet. Länsstyrelsen granskar alla kommunens beslut som rör strandskyddet. Länsstyrelsen har tagit fram en checklista på vad som bör ingå i kommunens beslut om prövning av strandskyddsdispens. Här kan du läsa vad som bör ingå i beslutet.

Tips för en komplett ansökan

Beskriv tydligt vad du vill göra och varför.
Skicka med en karta där du tydligt ritat in var åtgärden ska göras, till exempel var huset ska byggas och vilka mått det ska ha.
Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik, om det finns strandskyddsdispens för dem eller vilket år de uppfördes.
Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens.

Särskilda skäl för dispens

För att vi ska kunna ge dispens krävs:
• att det finns ett särskilt skäl
• att dispensen inte strider mot strandskyddets syften.

Det finns särskilda skäl om området som dispensen avser:
• redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
• behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:
• bidrar till utvecklingen av landsbygden
• är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Strandskyddet fortsätter gälla

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Hur du ansöker

Du kan ansöka via e-tjänsten genom att klicka på länken Söka bygglov och andra åtgärder.

Eller via en vanlig blankett:

  1. Fyll i blanketten Ansök om strandskyddsdispens
  1. Skicka eller lämna dina handlingar till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Klosterledsgatan 35
592 80 Vadstena

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen