Skattesatser

Kommunalskatt

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad. Den finansierar mellan 85-90 procent av kommunens löpande verksamhet (förskola, skola, äldreomsorg, gator, vägar med mera).

Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter, samt avgifter för verksamhet (barnomsorgsavgifter, äldreomsorgsavgifter med mera).Den skatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar; skatt till kommunen, skatt till regionen samt begravningsavgift.

Skatt till kommunen

Kommunfullmäktige fattar varje år beslut om kommunens skattesats.

Den skatt som kommer kommunen tillgodo uppgår för inkomståret 2023 till 22:80 kronor av varje intjänad 100-lapp.

Skatt till regionen

Den skatt du som kommuninvånare betalar till Region Östergötland (tidigare landstinget) uppgår från och med 2023 till 11,55%. Jämfört med 2019 innebär det en höjning på 0,85 procentenheter.

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Begravningsavgiften är obligatorisk och uppgår till 25,3 öre av varje intjänad 100-lapp. Utöver kommunalskatt, landstingsskatt och begravningsavgift betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

För en mer detaljerad redovisning hänvisas till Skatteverkets hemsida.