Psykiskt och socialt omhändertagande

Vid en allvarlig händelse kan det finnas behov av att tas om hand av en stödgrupp. I Vadstena kommun arbetar gruppen Psykiskt Och Socialt OMhändertagande (POSOM) med att utgöra detta stöd.

POSOM i Vadstena består av en ledningsgrupp och en omhändertagargrupp.

Ledningsgruppen ansvarar övergripande för POSOM-insatser samt för att ge omhändertagandegruppen instruktioner i deras arbete vid allvarliga händelser. Ledningsgruppen består av representanter från kommunens krisledningsstab.

POSOM:s omhändertagandegrupp består av representanter från kommunens socialtjänst, Svenska kyrkan och skolans elevhälsa. Vid en kris blir omhändertagandegruppen inkallad av POSOM:s ledningsgrupp som i sin tur har kontakt med polisen och räddningstjänsten.