Eldning

Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ till småskalig uppvärmning, exempelvis bostadshus, det är dock viktigt att eldning sker på rätt sätt och med en effektiv utrustning.

Ved, pellets och annan typ av bioenergi räknas som förnyelsebara energikällor och ingår i det naturliga kretsloppet. Det innebär att de nybildas inom överskådlig tid samt att den mängd koldioxid som frisläpps vid eldning tas upp av träd och växter för att bilda ny biomassa. Även fast ved och pellets räknas som klimatsmarta alternativ så betyder det inte att de inte kan ha negativa effekter på människors hälsa och miljön. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många oförbrända föroreningar, exempelvis kolväten och sot, dessa föreningar påverkar klimatet och människors hälsa på ett negativt sätt. Det är därför viktigt att vi lär oss att elda i pannan eller kaminen på rätt sätt, så förbränningsprocessen blir mer effektiv och utsläppen minimeras. För mer information, se gärna Naturvårdsverkets information Mer information i Naturvårdsverkets häfte “Elda rätt”

Du som eldar kan ta för vana att regelbundet se efter hur röken ser ut. Röken skall vara vit eller helst inte synas alls. Svart/gråsvart rök indikerar att du har en olämplig eldstad, fel eldningsteknik och/eller använder dåligt bränsle. Gul rök innehåller mycket tjärämnen. Ta också en titt i eldstaden, den skall inte ha svarta beläggningar och träaskan skall vara finfördelad och grå.