Anställningens ABC

Arbetstider

Ordinarie arbetstid för heltidsanställd som arbetar dagtid mån-fre är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Om arbetstiden är förlagd till andra tider kan veckoarbetstidsmåttet vara lägre. Vid flera av kommunens arbetsplatser finns även avtal om flexibel arbetstid – flextid.
Vilken arbetstid som gäller just för ditt arbete återfinns i de avtal som gäller för kommunen. Din chef kan informera dig om var du hittar denna information och vilken arbetstid och schema som gäller för dig.

Betyg

Dina betyg behövs för att styrka viss behörighet och i vissa fall för att överenskommelse om lön ska kunna träffas. Om betygen inte lämnats i samband med rekryteringen ska dessa lämnas till din närmaste chef i början av anställningen.

Bisysslor

Med bisyssla avses en syssla som utövas utanför ramen för arbetstagarens anställning. Enligt Lagen om offentlig anställning (LOA) får en arbetstagare inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada kommunens anseende.
Du är skyldig att meddela arbetsgivaren om du har några bisysslor. Arbetsgivaren ska därefter pröva om en bisyssla kan tillåtas. Du kommer att få en blankett i samband med introduktionen att fylla i och återlämna till din chef.

Läkarbesök

Egna läkarbesök som inte avser företagshälsovården och inte är arbetsrelaterade får endast göras på arbetstid i det fall att det handlar om akut sjukdom eller skada. Övriga läkarbesök får hanteras genom egen begäran om ledighet

Löneutbetalning

Lönen utbetalas normalt den 25:e varje månad. Om den 25:e är en söndag betalas lönen ut på dagen efter, på måndagen och om den 25.e är en lördag betalas lönen ut dagen före, på fredagen. I december utbetalas lönen alltid före jul. Månadsavlönade får lön för innevarande månad, medan timavlönade får lön i efterskott. Eventuella ersättningar såsom jourersättning och ersättning för obekväm arbetstid betalas ut i efterskott.

Personuppgifter

Ändring av personuppgifter såsom namn och adress görs av dig i Personec Självservice.

Påverka på arbetsplatsen

Delaktighet och samarbete på arbetsplatsen är en viktig del för att trivas och göra ett gott arbete. Varje arbetsplats har sina rutiner för hur man träffas som arbetsgrupp, så kallade arbetsplatsträffar. Här diskuteras rutiner, verksamhetsutveckling, personalförändringar och arbetsmiljöfrågor m.m.

Inför större beslut diskuteras eller förhandlas frågorna även med de fackliga organisationerna. Om du har frågor till de fackliga organisationerna eller är intresserad av att engagera dig fackligt kan du fråga din chef vem som är ombud just på din arbetsplats.

Semester

Som tillsvidareanställd, eller tidsbegränsat anställd med längre anställlning än tre månader, har du rätt till semester redan första anställningsåret, så kallad förskottsemester. Antalet semesterdagar per år som du har rätt till beror på hur gammal du är.

  • T o m det intjänandeår under vilket arbetstagaren fyller 39 år – 25 semdgr.
  • Fr o m det intjänandeår under vilket arbetstagaren fyller 40 år – 31 semdgr.
  • Fr o m det intjänandeår under vilket arbetstagaren fyller 50 år – 32 semdgr.

Som timanställd erhåller du semesterersättning direkt i lönen och har därför inga semesterdagar.

Sjukdom/Vård av barn

Om du blir sjuk eller är hemma för att vårda sjukt barn måste du snarast anmäla frånvaron till din arbetsplats och i vissa fall även på egen hand lägga in den i Personec Självservice. Fråga din chef vilken rutin som gäller på din arbetsplats.

Personalavdelningen anmäler vidare till försäkringskassan när det gäller sjukskrivning längre än 14 dagar. Den första dagen du stannar hemma på grund av sjukdom är karensdag. Från och med den åttonde sjukdagen krävs läkarintyg. Läkarintyget skickar du omedelbart till din chef.

AGS (avtalsgruppsjukförsäkring) ger dig ersättning om du är sjuk längre än 90 dagar, samt vid sjukersättning och tidsbegränsad sjukersättning. För att få tillgång till ersättningen krävs de tatt du själv skickar in en ansökan om detta till AFA.

Vid vård av barn måste du själv ringa till försäkringskassan och anmäla eller gå in på försäkringskassans hemsida.

Tjänstledighet

Möjligheten att vara tjänstledig regleras i de ledighetslagar som gäller, bl a föräldraledighetslagen och studieledighetslagen. I kollektivavtalet finns även vissa möjligheter att vara ledig, bl a vid vissa enskilda angelägenheter. Vilka regler som gäller hittar du i avtalet Allmänna bestämmelser, AB eller på internwebben.

Tjänsteresor

Resor i tjänsten kan hända att du måste företa. För den som reser i tjänsten innebär resor i vissa fall uppoffringar i form av inskränkt fritid. Det är därför viktigt att resor planeras på sådant sätt att dessa olägenheter minimeras. Vid restid utanför arbetstid erhålls restidsersättning. Mer information finns i kommunens riktlinjer för resor i tjänsten samt de rutiner för kommungemensamma bilpool.
Hur biljetter bokas eller beställs just på din arbetsplats kan du få information om via din chef. Efter genomförd resa ska reseräkning snarats läggas in i Personec Självservice.

Vanliga förkortningar

Alla arbetsplatser har olika förkortningar som kan vara svåra att greppa i början. Här följer några av de vanliga förkortningarna. Det finns sedan säkert flera förkortningar som används just på din arbetsplats och som kan vara bra att känna till.

KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
KUN = Kultur och utbildningsnämnden
SN = Socialnämnden
SBN = Samhällsbyggnadsnämnden
CLG = Centrala ledningsgruppen
PM = Petrus Magni skola
IFO = Individ- och familjeomsorgen
VFAB = Vadstena Fastighets AB
AB = Allmänna bestämmelser om löner och villkor