Vadstena innerstad

I Vadstena innerstad gäller miljöregler med en utökad lovplikt och utformningsbestämmelser som är knutna till gällande detaljplaner. Den utökade lovplikten innebär att åtgärder som vanligen är lovbefriade kräver lov. Den utökade lovplikten utgår ifrån att Vadstena innerstad utgör en värdefull miljö och i enlighet med PBL kap 8:13.

Lov krävs, genom planbestämmelse, därför alltid för följande åtgärder,

  • Generellt vid åtgärder som påverkar en byggnad som är särskilt värdefull från en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt .(PBL 8:13 §)
  • Alla tillbyggnader, även de som är mindre än 15 kvadratmeter.
  • Alla takkupor, även om de understiger två stycken på en byggnad. (PBL 8:4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§)
  • Att i området/bebyggelsen färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial.  (PBL 9:8 § 6)
  • En liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel.(PBL 9:8 § 8)
  • På en byggnad montera solcellspaneler och solfångare. Detta även om monteringen följer byggnadens form. (PBL 9:8 § 9)

Råd och bestämmelser vid tillägg och ändringar i Vadstena innerstad återfinns i dokumentet miljöregler för Vadstena innerstad.


Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen