Riktlinjer för odlingslotterna i Vadstena Kommun

Vadstena kommuns odlingslotter arrenderas ut för odlingsverksamhet. På odlingslotten är det tillåtet att odla frukt, bär, grönsaker och blommor. Det är inte tillåtet att uppföra byggnad, växthus eller liknande på odlingslotten.

Skötsel

Odlingslotten ska hållas i snyggt och prydligt skick. Till jordlotten gränsande gångar,
gräsvallar och diken ska hållas snygga och putsade och allt avfall och skräp ska föras bort. Ogräs på och utanför odlingslotten ska tas bort regelbundet. Det är endast tillåtet att använda miljövänliga bekämpningsmedel och växtgödning på odlingslotten. Miljövänlig markduk får användas.

Odlad yta

Odlingslotterna arrenderas ut för odlingsverksamhet och minst 30 procent av odlingslotten ska därför ha odlad yta och inte gräs.

Träd och buskar

Träd får planteras på odlingslotten om de placeras minst 2 meter innanför odlingslottens gränser. Trädet får vara max 180 centimeter högt och får inte skugga intilliggande odlingslotter. Träd och buskar ska skötas och se välvårdade ut och får inte växa ut över gångar eller intilliggande odlingslotter.

Växtstöd

Det är tillåtet att ha växtstöd på max 1,8 meter om de placeras minst 1 meter från odlingslottens gräns.

Vindskydd

Ett vindskydd får uppföras minst 1 meter från odlingslottens gräns. Vindskyddet får vara max 2 meter långt och 1,8 meter högt. Vindskyddet får inte skugga intilliggande odlingslotter.

Drivbänk/odlingslåda

Det är tillåtet att ha drivbänkar och odlingslådor på odlingslotten. De får vara cirka 1 meter breda, 2 meter långa och 0,8 meter höga.

Redskapslåda

En redskapslåda får placeras på odlingslotten. Redskapslådan får vara max 2 meter lång och 0,8 meter bred och hög.

Hårdgjord yta

Det är tillåtet att hårdgöra en yta om cirka 4 kvadratmeter med stenplattor eller liknande.

Lösa föremål

Lösa föremål såsom parasoller, regn- och solskydd ska vara väl förankrade mot vind när de används och tas ner när arrendatorn inte är på odlingslotten. Det är inte tillåtet att ha andra lösa föremål såsom grenar och hängande krukor som kan skada andra vid stark vind.

Grillning

Det är inte tillåtet att göra upp eld på odlingslotten men det är tillåtet att vid enstaka tillfällen grilla på en grill utan tändvätska på odlingslotten. Hänsyn ska tas till grannarna.

Djur

Endast sällskapsdjur får vistas på odlingslotterna. De ska hållas kopplade och endast vistas på lotten tillsammans med ägare. Djuren får inte uppträda störande för grannarna.

Parkering

Det är tillåtet att kortare stunder parkera vid odlingsområdet för ur- och ilastning. I annat fall är det förbjudet att köra motorfordon längs Birgittastranden.

Adressändring

Arrendator som byter adress ska snarast anmäla detta till kommunen.