Allemansrätten och naturskydd

Person plockar svamp i skogen

Allemansrätten tryggar och ser till att alla får använda sig av naturen. Huvudregeln för allemansrätten är “inte störa – inte förstöra” men osäkerheten om vad allemansrätten verkligen innebär kan vara stor.

Allemansrätten

När du till exempel tar en promenad, plockar bär eller badar använder du dig av allemansrätten. Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Men vi måste också ta ansvar för natur och djurliv samt visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Information om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats

Naturskydd

Enligt miljöbalken har naturen ett egenvärde och människan har ett ansvar för att bevara naturen. I ansvaret ingår det bland annat att skydda värdefull natur från exploatering och andra ingrepp.

Det finns många olika sätt att skydda naturen på:

– Natur- och kulturreservat

– Riksintressen

– Natura 2000-områden

– Djur- och växtskyddsområden

– Biotopskyddsområden

– Naturminne

– Strandskyddsområde

– Fridlysta växter och djur

I Vadstena kommun finns sex naturreservat, Hagebyhöga, Kastad kulle torräng, Ombergsliden, Ostmossen, Motalabuktens öreservat och Tåkern. Dessutom finns det ett skogligt biotopskyddsomåde samt tre naturminnen.

Mer information om naturreservat i Östergötland på länsstyrelsens webbplats