Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar bland annat för bygglovsärenden, miljöärenden och detaljplanering. Förvaltningen bereder ärenden till samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadschef
Rebecka Bäck
010-234 70 47
Skicka e-post


Mark- och exploateringsavdelningen

Avdelningen ansvarar för utbyggnad av infrastruktur i nya bostads- och industriområden, kommunens försäljning av tomt- och industrimark och för drift och skötsel av gator och parker.

Mark- och exploateringschef
Mikael Lilja
010-234 70 08
Skicka e-post


Miljöavdelningen


Miljöavdelningens uppdrag och ansvar är att se till att lagar och regler följs inom områdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelshantering. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på tillsyn och inspektioner och handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden, men också på att informera och vara rådgivande.

Miljöchef
Therése Engdahl
010-234 72 22
Skicka e-post


Plan- och bygglovavdelningen


Avdelningen arbetar med översiktlig planering och detaljplanering inom kommunen. Avdelningen ansvarar också för handläggningen av bygglov, förhandsbesked och för tillsyn av befintlig bebyggelse. Även strandskyddsärenden ligger inom ansvarsområdet.

Plan- och bygglovschef
Anna Säfström
010-234 70 06
Skicka e-post

Stadsarkitekt
Petter Frid
010-234 70 81
Skicka e-post