Kommunernas kvalitet i korthet

Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Undersökningen baseras på cirka 40 olika mått som mäter kvalitet och effektivitet i kommunerna. Måtten är kopplade till följande områden:

• Tillgänglighet
• Trygghet
• Delaktighet och information
• Effektivitet
• Samhällsutveckling

Syftet med mätningen är att:
• Kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
• Kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna
• Använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen

Resultatet presenteras i Kolada, en tjänst från RKA. (RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar).