Förskoleklass

Från och med det året som barnen fyller sex år gäller skolplikt. Det första året av sin skolgång går eleverna i förskoleklass.

Förskoleklassen är förlagd till S:t Persskolan. Barnets lust att börja läsa, skriva och räkna stimuleras och utbildningen utgår ifrån en helhetssyn kring elevens behov.

I förskoleklassen går eleverna måndag till fredag och samma regler som i grundskolan gäller. Eleverna får skollunch och har rätt till skolskjuts om familjen bor på landet. Inga avgifter tas ut.

Ett barn kan tas emot i förskoleklassen som femåring och om det finns särskilda skäl kan ditt barn få börja i förskoleklassen vid sju års ålder. Ta kontakt med rektorn om du har frågor kring detta.

Verksamheten är förlagd till förmiddagstid och det är möjlighet att ansöka om fritidshem på morgon och eftermiddag.

Övergång från förskola till fritidshem

För att underlätta övergången från förskola till fritidshem har vi tagit fram en förenklad blankett. Förskoleplatsen avslutas automatiskt men du måste meddela om barnet vill ha fritidshemsplats på S:t Persskolan.

Ansök om fritidshemsplats här!

Kallelse

Ditt barn kommer att få en kallelse till förskoleklassen skickad hem till dig i början av vårterminen. Även den förenklade blanketten för övergång mellan förskola och fritidshem skickas med. Du måste skicka in blanketten för att bekräfta kallelsen till förskoleklassen samt ange vilka alternativ till fritidshem som är aktuellt.

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan du som vårdnadshavare ansöka om uppskjuten skolplikt. Det innebär att ditt barn börjar i förskoleklass vid sju års ålder och i årskurs 1 vid åtta års ålder.
Rådgör gärna med rektorn och elevhälsan.