Visselblåsarfunktion

I vår visselblåsarfunktion kan du rapportera om du misstänker allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter. Du kan rapportera helt anonymt och uppgifterna hanteras av oberoende handläggare.

När ska funktionen användas?
Av anmälan ska gå att utläsa om händelsen eller överträdelsen är ett missförhållande av allmänt intresse. Det kan handla om exempelvis muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Vidare kan visselblåsarfunktionen användas för att rapportera missförhållanden som strider mot unionspolitik inom tillämpningsområdet för visselblåsardirektivet. Exempelvis offentlig upphandling, miljöskydd, strålskydd, livsmedelssäkerhet, folkhälsa, skydd av privatlivet och personuppgifter (GDPR), säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Vem kan använda funktionen?
De personer som kan rapportera är:

  • arbetstagare
  • volontärer och praktikanter
  • inhyrd arbetskraft
  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag åt kommunen
  • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i det kommunala bolagets förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  • tidigare anställda.

Du har alltid rätt vara anonym
Det är viktigt att understryka att du som visselblåsare alltid är anonym gentemot Vadstena kommun. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet.

Hur hanteras anmälningarna?
Anmälningen går till två oberoende tjänstepersoner som kallar en utsedd visselblåsargrupp där ärendet redogörs avidentifierat. Rapport som inte omfattas av visselblåsarlagen överlämnas till ansvarig inom kommunen för hantering i ordinarie verksamhet. Rapport som omfattas av visselblåsarlagen ska utredas antingen internt eller externt. Om rapporten avser en förvaltningschef eller kommundirektör ska det alltid utredas av en extern part. Vid såväl intern som extern utredning av ett ärende kan en polisanmälan bli aktuell.

Mottagningsbekräftelse och återrapportering
I det fall en rapport inte lämnats anonymt rapportören få en mottagningsbekräftelse inom sju (7) dagar. Återkoppling ska sedan ges i skälig utsträckning inom tre (3) månader från att mottagningsbekräftelsen lämnades.

Gör en anmälan
Du kan göra en anmälan via Visselblåsarfunktion (office.com)

Om du inte har möjlighet att fylla i anmälan har du rätt att lämna uppgifter muntligt. Vänligen kontakta visselblasning@vadstena.se för att boka en telefon tid.

Läs mer:

Frågor och svar visselblåsarfunktion
SKRs cirkulär: Den nya visselblåsarlagen
Proposition 2020/21:193: Genomförandet av visselblåsardirektivet
Europaparlamentets/rådets direktiv 2019/1936 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten