Tegelbruket 1:1 med flera

Samrådstiden pågår mellan 22 april och 17 maj 2024

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för småskalig bostadsbebyggelse inom fastigheten Tegelbruket 1:1.

I planens huvuddrag ingår även att ge likvärdiga planeringsförutsättningar till befintlig bostadsbebyggelse inom planområdets redan detaljplanelagda del samt stärka och skydda den allmänrättsliga förgängligheten till stranden genom utökad parkmark.

Aktuellt planområde ligger norr om Vadstena stad, i anslutning till Vätterviksbadet (campingområdet) och angränsar i söder och väster till jordbruksmark, i öster till länsväg 919 mot Motala, i norr till återstående del av fastigheten Tegelbruket 1:1 och bortom den till privat bostadsfastighet. Norr-nordväst angränsas planområdet av sjön Vättern.

Planprocess

Samhällsbyggnadsnämnden har 2024-03-19 § 23 beslutat om att förslaget ska ställas ut för samråd.

Förslaget går ut på samråd på måndag 22:a mars 2024 och samrådstiden pågår fram till fredagen den 17:e maj 2024.

Planhandlingarna finns utställda på biblioteket i Vadstena stad och går att ladda ner från rutan till höger.

Du har möjlighet att påverka detaljplaneförslaget genom att lämna synpunkter under samrådstiden.

Dessa måste ha kommit till oss senast den 17:e maj 2024. Mejla gärna dina synpunkter till planochbygg@vadstena.se eller skicka dem via vanlig post till Vadstena kommun, plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA. Synpunkterna diarieförs och det är därför viktigt att fullständiga kontaktuppgifter ska finnas.

Skicka synpunkter via e-post.

Om du har frågor kan du kontakta handläggaren.

Nasos Alexis, planarkitekt/GIS-samordnare
Plan- och bygglovavdelningen
E-post: nasos.alexis@vadstena.se
Telefon: 010-234 70 61

Klicka här för att se planområdet på kartan och läsa plankartan digitalt.