Tegelbruket 1:1

En begäran om planbesked kom den 15 november 2021 in samhällsbyggnadsnämnden. Önskan att bygga cirka 12 stycken villor inom fastigheten Tegelbruket 1:1. Området är omkring 2,5 hektar stort och ligger ungefär 1 kilometer nordöst om Vadstena stad mellan väg 919 och Vättern, i sin närmaste avgränsning cirka 50 meter från sjön. 

Området är i kommunens översiktsplan utpekat som utredningsområde med syfte bland annat att utreda möjligheten att bygga nya bostäder. I områdets norra del finns även ett område lämpligt för framtida grönstråk utpekat.

Klicka här för att se planområdet på kartan.