Färdtjänst och andra resor

Färdtjänst

Tillstånd till färdtjänst kan beviljas den, som på grund av varaktig funktionsnedsättning, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.
Enbart bristande tillgång av allmän kollektivtrafik berättigar inte till färdtjänst.

Har du en varaktig funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda allmän kollektivtrafik kan du ansöka om färdtjänst, det vill säga särskild kollektivtrafik.
Ansökan om färdtjänst görs till den kommun där du är folkbokförd och läkarutlåtande ska skickas med ansökan.

Om du beviljas färdtjänsttillstånd i Vadstena kommun har du möjlighet att resa kommunöverskridande i Östergötland.
Om du beviljas färdtjänsttillstånd, och om du med hjälp av ledsagare kan resa med allmän kollektivtrafik, reser ledsagaren avgiftsfritt.

Här kan du ansöka om färdtjänst

Kontakta handläggare vid socialförvaltningen om du har frågor, 010-234 71 65.

Avgift

Egenavgiften för färdtjänstresa beslutas av kommunfullmäktige. Det finns även möjlighet att köpa Östgötatrafikens periodbiljett, det vill säga 30-dagars biljett eller 365-dagars biljett. Du kan läsa mer här. 

Närtrafik

Det finns möjlighet att resa med närtrafik där det inte finns linjetrafik.
Beställning av närtrafik ska göras hos Östgötatrafikens beställningscentral. Du kan läsa mer här. 

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan ansökas av den, som till följd av sitt funktionshinder, inte kan resa till normala reskostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan resa utan ledsagare. Riksfärdtjänst avser resa utanför Östergötlands län och är inte detsamma som att åka färdtjänst.

I första hand sker resan med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare vilket innebär att riksfärdtjänst per automatik inte är en bilresa. Det är resenären som ordnar sin ledsagare.

Ansökan om riksfärdtjänst görs inför varje enskild resa och kan beviljas efter utredning. Resan ska avse rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Ansökan ska göras senast tre (3) veckor före avresedag. Läkarutlåtande kan komma att begäras. Du kan inte bli beviljad riksfärdtjänst för arbetsresa, utbildning eller sjukresa.

Här kan du ansöka om riksfärdtjänst

Vissa länsöverskridande resor kan genomföras via ordinarie kommunöverskridande färdtjänst till platser som Östgötatrafiken trafikerar via ordinarie kollektivtrafik.

Kontakta handläggare vid socialförvaltningen om du har frågor, 010-234 71 65.

Sjukresa

Sjukresa är Region Östergötlands egna resor och ska inte förväxlas med färdtjänst. Om du av medicinska skäl eller på grund av funktionsnedsättning själv inte kan ta dig till vården kan du boka en sjukresa hos Östgötatrafikens beställningscentral. Du kan läsa mer här.