Avgifter i förskola och i fritidshem

Varje hushåll får en faktura som gäller för både förskolan och fritidshemmet. Vårt administrativa system räknar automatiskt ut vad hushållet ska betala om till exempel ett barn går i förskola och ett barn går i fritidshemmet. Avgifterna är lika i hela Sverige.

Du betalar för platsen och inte för den tid barnet är i verksamheten. Därför betalar du avgiften årets samtliga månader, även om barnet inte är i förskolan eller på fritidshemmet. Det är hushållets sammanlagda inkomst som påverkar avgiften.

Vadstena kommun tillämpar heltidstaxa. Deltidskontrakt gäller enbart om barnet är mellan 3-5 år och man valt endast avgiftsfri allmän förskola.

Maxtaxa

Skolverket har riksdagens uppdrag att inför varje nytt kalenderår fastställa vilket belopp som hushållet maximalt ska betala per månad (maxtaxa).

Från och med den 1 januari 2024 är beloppet fastställt till 56 250 kronor per hushåll.

Hushåll

Avgiften beräknas för det hushåll där barnet är folkbokfört och utifrån de inkomster som de vuxna i det hushållet har. Med hushåll menas ensamstående och makar eller sambor som är folkbokförda på samma adress. Alla vuxna i hushållet ska redovisa sina inkomster, även den som inte är vårdnadshavare till barnet.

Inkomstanmälan

När ditt barn har fått plats ska du lämna inkomstuppgift för hushållet där ditt barn är folkbokfört så att vi kan beräkna rätt avgift. Har ni delad faktura ska båda hushållen där barnet vistas uppge inkomstuppgift. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften fram till den månad uppgiften lämnas till kommunen.

Det är viktigt att du snarast anmäler ändrad inkomst för att få rätt avgift!

Anmäl inkomst via e-tjänst här
Anmäl inkomst på blankett här

Observera att en ansökan om en lägre avgift måste göras inför varje nytt kalenderår!

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster
i inkomstslaget tjänst, samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under
inkomståret enligt Inkomstskattelagen.

Andra skattepliktiga inkomster
I samtliga fall avses ersättning eller bidrag brutto före skatt:

• Kostnadsersättning som överstiger avdragsgillt belopp (till exempel bilersättning
och traktamente)
• Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning
• Föräldrapenning
• Pensionsförmåner
• Livränta (den skattepliktiga delen)
• Ersättning i samband med arbetslöshet och eller arbetsmarknadsåtgärder
• Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring
• Vårdbidrag för handikappade barn (60 procent av beloppet)
• Familjehemsersättning (arvodesdelen). I de fall hushållet enbart har
familjehemsbarn placerade räknas inte den egna inkomsten
• Skattepliktiga naturaförmåner
• Konfliktersättning
• Utbildningsbidrag för doktorander
• Övriga avgiftsgrundande ersättningar
• Gästarbetares och gäststuderandes försörjning från hemlandet

Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte
• Underhållsbidrag, underhållsstöd
• Allmänt barnbidrag
• Statligt studiestöd
• Bostadsbidrag
• Handikappersättning
• Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd/Socialbidrag
• Etableringsersättning
• Ersättning från Migrationsverket
• Barnpension

Om avgiften inte betalas

Om hushållet inte betalar avgiften sker först ett samtal mellan familjen och rektorn. Skulle avgiften trots detta utebli kommer barnet att få en anvisad vistelsetid på högst 15 timmar i veckan och avgiften blir då 30 procent av vad hushållet normalt skulle få betala. Barnet får åter önskad vistelsetid när skulden är reglerad.

Förskola 15 timmar per vecka

Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till förskola minst 15 timmar i veckan. Även i detta fall betalar du enligt fastställd taxa.

Reducerad avgift vid avgiftsfri allmän förskola

I och med att barnet från 3 års ålder har rätt till avgiftsfri allmän förskola  525 timmar per år (augusti till och med maj), minskas avgiften med 30 procent om barnet på den övriga tiden är inskriven i förskolan. Reduceringen gäller från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Notera att under månaderna juni och juli faktureras den avgift som normalt ska betalas av hushållet. Vill man enbart ha avgiftsfri allmän förskola ska det anmälas på blankett som finns tillgänglig här.

Uppsägningstid

Uppsägning av förskoleplatsen måste ske senast 60 dagar före den sista vistelsedagen. Avgift tas ut med två månadsavgifter efter det registrerade uppsägningsdatumet.

Avgiftens storlek 2024

Kostnad för barn i förskola per månad

Barn 1    3 % av inkomsten – dock högst 1688 kronor
Barn 2    2 % av inkomsten – dock högst 1125 kronor
Barn 3    1 % av inkomsten – dock högst 563 kronor
Barn 4    0 % av inkomsten för barn 4 och så vidare

Kostnad för barn på fritidshem per månad

Barn 1   2 % av inkomsten – dock högst 1125 kronor
Barn 2   1 % av inkomsten – dock högst 563 kronor
Barn 3   1 % av inkomsten – dock högst 563 kronor
Barn 4   0 % av inkomsten för barn 4 och så vidare

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

Avgiftens storlek 2023

Kostnad för barn i förskola per månad

Barn 1    3 % av inkomsten – dock högst 1645 kronor
Barn 2    2 % av inkomsten – dock högst 1097 kronor
Barn 3    1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor
Barn 4    0 % av inkomsten för barn 4 och så vidare

Kostnad för barn på fritidshem per månad

Barn 1   2 % av inkomsten – dock högst 1097 kronor
Barn 2   1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor
Barn 3   1 % av inkomsten – dock högst 5548 kronor
Barn 4   0 % av inkomsten för barn 4 och så vidare

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

För de fristående förskolorna kan det vara ett lägre belopp beroende på föräldratjänst. Kontakta respektive rektor för de fristående förskolorna.