Politisk ordlista

Här hittar du förklaringar till ord som ofta förekommer i den politiska ärendeberedningen. Du kan också söka ordförklaringar på olika språk genom att klicka på någon av länkarna i rutan “Läs mer”.

Ajournera

Tillfälligt avbryta eller skjuta upp ett sammanträde till senare tidpunkt.

Allmän handling

Handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad där.

Arkivera

Lägga handlingar i arkivet för förvaring.

Avslå ärendet

Att avgöra ärendet i sak genom att säga nej till det som begärs.

Beredning

Förberedelse, utredning och framtagning av beslutsunderlag i ett ärende.

Bordlägga

Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Ett bordlagt ärende ska behandlas på nästa sammanträde om inte fullmäktige eller nämnden beslutar något annat. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.

Delegera

Överlåta beslutanderätten till någon annan.

Diarium

Register över allmänna handlingar som har kommit in till eller upprättats hos en myndighet.

Enkel fråga

Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar

Ersättare

Ersättare (suppleant) för ordinarie ledamot.

Expedierats

Handling har sänts iväg till någon utanför myndigheten.

Föredragningslista

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Dagordning.

Handling

Föremål som innehåller information av något slag. Det kan exempelvis vara skrift på ett papper, en ljudupptagning eller en datafil.

Inhibition

Inhibera betyder inställa. Inhibitionsbeslut är en särskild form av beslut som innebär att underinstansens beslut inte ska gälla, i avvaktan på att överinstansen avgör ärendet.

Inkommen handling

När handlingen anlänt till myndigheten eller har kommit behörig tjänsteman tillhanda.

Interimistiskt beslut

Ett beslut som gäller tills vidare i avvaktan antingen på att ett slutligt beslut meddelas eller på att det upphävs.

Interpellation

Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för skriftligt svar.

Justering

Slutligt godkännande av hur ett protokoll ska formuleras.

Jäv

När någon av ledamöterna i fullmäktige, nämnd eller i styrelse är personligen berörd av ett ärende.

Ledamot

Vald ordinarie representant i kommunfullmäktige eller någon nämnd eller styrelse.

Mandattid

Den tidsperiod för vilken man är vald.

Motion

Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Offentlighetsprincipen

Rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga rätt till insyn i myndigheternas verksamhet.

Presidium

En ordförande och en eller flera vice ordförande.

Proposition

Ett från ordförande framställt förslag till beslut.

Remiss

Inhämtande av synpunkter från andra myndigheter.

Reservation

Den som reserverar sig mot ett beslut markerar sin avvikande mening.

Tilläggsyrkande

Tillägg till tidigare krav, begäran.

Upprättad handling

Handling som sänts iväg till någon utanför myndigheten, eller handling, vars ärende har slutbehandlats, eller handling som har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.

Votering

Omröstning.

Yrkande

Krav, begäran.

Yttrande

Skrivelse med synpunkter i ett visst ärende.

Återremiss

Beslut att sända tillbaka ett ärende till den beredande nämnden för fortsatt beredning.

Överklagande

Klaga över dom eller beslut hos högre instans.