Sektors- och områdesansvar

I det svenska krishanteringssystemet finns så kallade sektors- och områdesansvariga aktörer. Dessa aktörer ansvarar för att hjälpas åt inför och under en kris.

Olika aktörer i samhället är beroenden av varandra, vilket blir tydligt om det inträffar en kris. Vid dessa tillfällen krävs att statliga myndigheter, kommuner, landsting och näringsliv kan agera tillsammans. Sektorsansvar innebär att varje myndighet och organisation ansvarar för sitt eget verksamhetsområde i vardagen såväl som under en kris. Exempelvis ansvarar Energimyndigheten för trygg energiförsörjning i Sverige och Trafikverket för vägar och järnvägar.

Det kan vara bra att samordna de olika sektorernas arbete inom varje geografiskt område, till exempel inom en kommun. Det är där som geografiskt områdesansvar kommer in. Kommunerna, länsstyrelserna och regeringen är geografiskt områdesansvariga. Exempelvis ansvarar Vadstena kommun för sin lokala verksamhet såsom skola, vård och äldreomsorg inom kommunen. Östergötlands länsstyrelse ansvarar för verksamheten inom länet och regeringen för Sverige som helhet.

De områdesansvariga ska också samordna informationen till allmänheten vid en kris. Däremot övertar de inte ansvaret från någon annan. Myndigheter och organisationer behåller sitt ansvar inom sitt verksamhetsområde.