Tillgänglighetsredogörelse

Vadstena kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vadstena.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet i digital offentlig service.

Tillgänglighet för vadstena.se

Målet med webbplatsen vadstena.se är att allt innehåll ska kunna uppfattas hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation eller oberoende av vilka hjälpmedel man behöver använda. Funktion, design och innehåll ska följa riktlinjerna som finns för offentliga myndigheters digitala service. De baseras på europeisk standard för webbtillgänglighet, WCAG. Webbplatsen ska ha en tillgänglighet enligt WCAG 2, nivå AA.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i Sverige (SFS 2018:1937)  började gälla 1 januari 2019.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig men som är undantaget lagens tillämpningsområde kan du kontakta oss genom att

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina rapporterade brister i webbplatsens tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det är den myndighet som ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, med undantag för bristerna beskrivna nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Alt-texter kan saknas på en del äldre bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete pågår kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter.
  • På webbplatsen finns flera dokument (pdf-format) som inte uppfyller kraven på tillgänglighet. Flera av dessa är blanketter, styrdokument, strategier, policys, taxor och avgifter som offentliggjordes före september 2018 då lagen trädde i kraft. Det finns även motsvarande dokument som publicerats efter september 2018. Dessa kommer att förbättras efter hand och vid kommande uppdateringar.
  • Sammanträdeshandlingar och protokoll ligger i form av pdfer och är inte tillgängliga. Vi har påbörjat ett arbete  med att göra dessa typer av dokument tillgängliga framåt.
  • Våra blanketter (pdfer) och formulär som finns i e-tjänstportalen och som nås via vadstena.se är inte tillgängliga. De är inscannade som bilder och kan inte läsas med hjälp av skärmläsare. Andra e-tjänster finns i system vi inte själva äger eller har möjlighet att justera i. Detta kommer att åtgärdas vid kommande upphandlingar.

Oskäligt betungande innehåll

Vadstena kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för nedanstående innehåll.

  • Pdfer och blanketter kopplade till vår e-tjänstportal är inte ifyllningsbara på skärmen. Vi har inte heller något system för att göra det möjligt att digitalt skriva under och skicka in. Användaren måste alltså manuellt skriva ut, fylla i och skriva under blanketten och därefter skicka in. Vi har inte resurser att digitalisera och ajourhålla blankettförrådet på önskvärt sätt, men arbetar löpande för att överföra icke-digitala blanketter till e-tjänster och ställer då krav på tillgänglighet vid ny pågående upphandling av e-tjänster.
  • Pdf-dokument såsom protokoll, kallelser och samrådsdokumentation. Vi har under år 2019 och 2020 publicerat protokoll, kallelser samt samrådsdokumentation samt vissa styrdokument som inte uppfyller kraven på tillgänglighet och vi har inte resurser att göra om historiska dokument.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Det finns äldre pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Flera av dessa är styrdokument, reglementen, strategier, policys, taxor och avgifter som offentliggjordes före september 2018, då lagen började gälla.

Hur vi testat webbplatsen

Företaget Etendo Sverige AB har gjort granskningar av vadstena.se och även info.vadstena.se, som är en del av vadstena.se.

Senaste bedömningarna gjordes i juni 2021 respektive september 2022.

Webbplatserna publicerades i juni 2021 och september 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 november 2022.

Övriga kommunala webbplatser

Webbplatsen för det kommunala bolaget Vadstena Turism & Näringsliv AB ligger på info.vadstena.se och är en del av webbplatsen vadstena.se.

Det kommunala fastighetsbolaget Vadstena Fastighets AB har en egen webbplats och separat tillgänglighetsredogörelse. Läs tillgänglighetsredogörelse för VFAB.

Turistwebbplatsen, visitostergotland.se, driftas av Region Östergötland.
Region Östergötlands tillgänglighetsredogörelse.

Dessa sidor kommer att uppdateras löpande.

Tillgänglighetsredogörelse för appen Ett bättre Vadstena

Tillgänglighet för Ett bättre Vadstena  och https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/229/Default

Vadstena kommun står bakom den här webbplatsen och appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och appen.

Det här dokumentet beskriver hur https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/229/Default och appen Ett bättre Vadstena uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen/appen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen och appen inte är helt tillgängliga, nämligen kartan. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen/appen?

Om du behöver information från {<webbplats>} på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss på följande sätt:

 

Rapportera brister i webbplatsens/appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens/appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, {meddela oss} så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Formulärets/appens karta är inte avsedd för navigering och undantas därmed enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kartan innehåller till mycket stor del grafiska element och är således väldigt svår att tillgänglighetsanpassa. Adressökningen och möjligheten att beskriva platsen för ärendet i beskrivningsfältet är däremot tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har låtit ett företag, med expertis inom digital tillgänglighet, göra en extern granskning av https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/229/Default och Ett bättre Vadstena.

Senaste bedömningen gjordes den 4 februari 2021.

Webbplatsen publicerades den 25 mars 2021

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 november 2022