Tillgänglighetsredogörelse

Vadstena kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vadstena.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet i digital offentlig service.

Tillgänglighet för vadstena.se

Målet med webbplatsen vadstena.se är att allt innehåll ska kunna uppfattas hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation eller oberoende av vilka hjälpmedel man behöver använda. Funktion, design och innehåll ska följa riktlinjerna som finns för offentliga myndigheters digitala service. De baseras på europeisk standard för webbtillgänglighet, WCAG. Webbplatsen ska ha en tillgänglighet enligt WCAG 2, nivå AA.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i Sverige (SFS 2018:1937)  började gälla 1 januari 2019.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig men som är undantaget lagens tillämpningsområde kan du kontakta oss genom att

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina rapporterade brister i webbplatsens tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och påtala det. Det är den myndighet som ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Alt-texter kan saknas på en del bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete pågår kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter.
 • På webbplatsen finns flera dokument (pdf-format) som inte uppfyller kraven på tillgänglighet. Flera av dessa är blanketter, styrdokument, strategier, policys, taxor och avgifter som offentliggjordes före september 2018 då lagen trädde i kraft. Det finns även motsvarande dokument som publicerats efter september 2018. Dessa kommer att förbättras efter hand och vid kommande uppdateringar.
 • Sammanträdeshandlingar och protokoll ligger i form av pdfer och är inte tillgängliga. Vi har påbörjat ett arbete  med att göra dessa typer av dokument tillgängliga framåt.
 • Våra blanketter (pdfer) och formulär som finns i e-tjänstportalen och som nås via vadstena.se är inte tillgängliga. De är inscannade som bilder och kan inte läsas med hjälp av skärmläsare. Andra e-tjänster finns i system vi inte själva äger eller har möjlighet att justera i. Detta kommer att åtgärdas vid kommande upphandlingar.
 • En del äldre videofilmer saknar textning.
 • Samtliga videofilmer saknar syntolkning.
 • Vi är medvetna om att vi brister i tillänglighet för information på minoritetsspråk. Vänligen kontakta oss om du behöver information på något minoritetsspråk så hjälper vi till.

Oskäligt betungande innehåll

Vadstena kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för nedanstående innehåll.

 • Videofilmer som inte är syntolkade och/eller transkriberade. Vi har inte resurser och rutiner för detta.
 • Pdfer och blanketter kopplade till vår e-tjänstportal är inte ifyllningsbara på skärmen. Vi har inte heller något system för att göra det möjligt att digitalt skriva under och skicka in. Användaren måste alltså manuellt skriva ut, fylla i och skriva under blanketten och därefter skicka in. Vi har inte resurser att digitalisera och ajourhålla blankettförrådet på önskvärt sätt, men arbetar löpande för att överföra icke-digitala blanketter till e-tjänster och ställer då krav på tillgänglighet vid ny pågående upphandling av e-tjänster. Ett nytt samverkansavtal för IT-frågor och digitalisering (med Mjölby kommun) träder i kraft under 2021 då hela e-tjänstplattformen kommer ses över och tillgänglighet prioriteras.
 • Pdf-dokument såsom protokoll, kallelser och samrådsdokumentation. Vi har under år 2019 och 2020 publicerat protokoll, kallelser samt samrådsdokumentation samt vissa styrdokument som inte uppfyller kraven på tillgänglighet och vi har inte resurser att göra om historiska dokument.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Det finns äldre pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Flera av dessa är styrdokument, reglementen, strategier, policys, taxor och avgifter som offentliggjordes före september 2018, då lagen började gälla.
 • Äldre videofilmer är utan syntolkning, transkribering och textning.

Hur vi testat webbplatsen

Företaget Etendo Sverige AB har gjort granskningar av vadstena.se och även info.vadstena.se, som är en del av vadstena.se.

Senaste bedömningarna gjordes i juni 2021 respektive september 2022.

Webbplatserna publicerades i juni 2021 och september 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2022.

Övriga kommunala webbplatser

Webbplatsen för det kommunala bolaget Vadstena Turism & Näringsliv AB ligger på info.vadstena.se och är en del av webbplatsen vadstena.se.

Det kommunala fastighetsbolaget Vadstena Fastighets AB har en egen webbplats och separat tillgänglighetsredogörelse. Läs tillgänglighetsredogörelse för VFAB.

Turistwebbplatsen, visitostergotland.se, driftas av Region Östergötland.
Region Östergötlands tillgänglighetsredogörelse.

Dessa sidor kommer att uppdateras löpande.