Översiktsplan 2040

Samrådstiden för ny översiktsplan avslutad


Hur vill du leva, verka och bo i Vadstena kommun i framtiden?

Samrådstiden för den nya översiktsplanen för Vadstena kommun gick ut den 5:e april 2024. Just nu arbetar kommunen med att bearbeta förslaget inför granskning.

Du kan fortfarande ta del av det digitala samrådsförslaget genom att klicka på bilden nedan. Det finns även i PDF-format.

En strategisk plan mot en hållbar framtid

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid och anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön med tidshorisonten år 2040.

Vägledande för efterföljande planering och beslut

Översiktsplanen är vägledande när kommunen upprättar detaljplaner eller prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen ligger även till grund för andra beslut avseende mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Bakgrund och vad som har hänt hittills

Kommunens gällande översiktsplan är från 2013 och kommunen beslutade i november 2022 att en ny ska tas fram. Därefter har arbete pågått med att ta fram underlagsmaterial och fördjupade utredningar. Under förra året genomfördes också en medborgardialog med möten och digitala enkäter för att få in synpunkter i ett tidigt skede. Detta material har nu sammanställts och inarbetats i förslaget till ny översiktsplan.

Så här kan du påverka

Vad händer efter samrådet?

Efter att samrådstiden är avslutad kommer inkomna synpunkter sammanställas i en samrådsredogörelse och förslaget bearbetas inför nästa skede. Därefter ställs förslaget ut en gång till i granskningsskedet, vilket innebär ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter innan det slutliga förslaget antas av kommunfullmäktige.

Vid eventuella frågor kan du höra av dig till oss via mejl planochbygg@vadstena.se eller ringa till kommunens växel 010-234 70 00.