Arkiv & diarium

Kommunarkivet är kommunens minne där all viktig information sparas. Med arkivlagens ord: “kommunarkivet är en del av det nationella kulturarvet”.

Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga och registreras i kronologisk ordning.

Allmänna handlingar

Varje nämnd har ett diarium där de allmänna handlingarna registreras. I diariet finns ärenden och handlingar som handläggs i de olika nämnderna i Vadstena kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, medborgarförslag, motioner med mera.

vårt webbdiarium kan du själv söka handlingar och ärenden. Webbdiariet har en begränsad söktid och du kan inte söka ärenden som registrerats före 2018. Är du intresserad av äldre handlingar kontaktar du kommunen.

Arkivbeskrivningar

Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Arkivbeskrivningarna ger en överblick över myndighetens organisation, arbetsuppgifter och hantering av allmänna handlingar.