Luftkvalitet

“Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas” är riksdagens definition på miljökvalitetsmålet “Frisk luft”. För att uppnå miljömålet finns bland annat miljökvalitetsnormer (MKN) för olika ämnen/föroreningar i utomhusluften. Dessa miljökvalitetsnormer har fastställts inom svensk lagstiftning som en anpassning av EU:s ramdirektiv för luftkvalitet.

Kommunerna ansvarar för kontroll av luftkvaliteten i sina tätorter genom mätning eller beräkningar (beroende på storlek på tätorten samt tidigare värden). Vadstena kommun är med i Samverkansområde Luft Östergötland (SLÖ) och behöver därför inte kontrollera alla parametrar genom egen mätning.

I Vadstena kommun görs beräkningar i SIMAIR. Beräkningarna gäller halterna av PM10 (partiklar med en diameter på mindre än 10 mikrometer) och NO2 (kvävedioxid) på Birgittas väg. Miljöavdelningen lägger förutom resultatet från Birgittas väg även ut resultatet från Margaretavägen och Södra vägen på hemsidan.

Miljökvalitetsnormen för NO2 ska i genomsnitt understiga 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde). Miljökvalitetsnormen för PM10 ska i genomsnitt understiga 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Nedan visas beräkningarna för Birgittas väg, Margaretavägen och Södra vägen. Vid 2019 års beräkningar visar alla gator på gröna eller blåa resultat – vilket innebär att miljökvalitetsnormen för NO2 och PM10 inte överstigits (mätt som årsmedelvärde).

Birgittas väg mellan Skänningevägen och Skänningegatan

Beräkningen visar att vägavsnittet har ett årsmedelvärde av kvävedioxid mellan 3 och 8 mikrogram kvävedioxid per kubikmeter luft.

image.png

Beräkningen visar att vägavsnittet har ett årsmedelvärde av partiklar med en diameter på 10 mikrometer mellan 4 och 10 mikrogram partiklar per kubikmeter luft.

image.png

Margaretavägen mellan Skänningevägen och Hovsvägen

Beräkningen visar att vägavsnittet har ett årsmedelvärde av kvävedioxid mellan 3 och 8 mikrogram kvävedioxid per kubikmeter luft.

image.png

Beräkningen visar att vägavsnittet har ett årsmedelvärde av partiklar med en diameter på 10 mikrometer mellan 4 och 10 mikrogram partiklar per kubikmeter luft.

image.png

Södra vägen mellan Hovsvägen och Järnvägsgatan

Beräkningen visar att vägavsnittet har ett årsmedelvärde av kvävedioxid mellan 8 och 14 mikrogram kvävedioxid per kubikmeter luft.

image.png

Beräkningen visar att vägavsnittet har ett årsmedelvärde av partiklar med en diameter på 10 mikrometer mellan 4 och 10 mikrogram partiklar per kubikmeter luft.

image.png