Luftkvalitet

” Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas” är riksdagens definition på miljökvalitetsmålet “Frisk luft”. För att uppnå miljömålet finns bland annat miljökvalitetsnormer (MKN) för olika ämnen/föroreningar i utomhusluften. Dessa miljökvalitetsnormer har fastställts inom svensk lagstiftning som en anpassning av EU:s ramdirektiv för luftkvalitet.

Kommunerna ansvarar för kontroll av luftkvaliteten i sina tätorter genom mätning eller beräkningar (beroende på storlek på tätorten samt tidigare värden).

Vadstena kommun är med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund och behöver därför inte kontrollera alla parametrar genom egen mätning. Vadstena kommun bedöms ha en bra luftkvalité som klarar riktvärdena för de relevanta parametrarna som är PM10 (partiklar med en diameter på mindre än 10 mikrometer) och NO2 (kvävedioxid).”