Biskopshuset

1473
På källaren av ett äldre biskopshus i kalksten, befintligt på 1390-talet men delvis förstört i den stora stadsbranden 1423, låter biskopen i Linköping, Henrik Tidemansson, bygga det nuvarande huset. Ursprungligen var huset kvadratiskt med gavel åt norr och söder. Det hade ett enda rum, med tegelgolv och kalkputsade väggar täckta med delvis ännu bevarade religiösa texter på gammalsvenska. Rummet uppvärmdes utifrån av en hypocaust i dess nordvästra hörn, en sluten varmluftsugn vars värme reglerades med hjälp av bronslock.

1528
Fogden på Hovs gård tar över gården från den tidigare brukaren biskop Brask på befallning av Gustav Vasa. Huset moderniseras och Gustav Vasa låter bygga till huset med två våningar åt öster och takåsen får en öst-västlig riktning. Ingången till Gustav Vasas bostadskammare är via en utvändig trappa, vars bjälklagshål syns i murverket över den nuvarande porten. På södra, bakre sidan syns rummets välbevarade prevetanläggning.

1568
Efter danskarnas härjningar 1568 doneras gården till staden som kyrkoherdebostad. Redan 1580 börjar man dock bygga ett nytt bostadshus av trä, sannolikt på grund av sättningar i stenhuset som leder till att kontreforten i nordvästra delen måste uppföras och hypocaustens eldningsöppning förmuras. Därefter fungerar stenhuset som visthusbod för stadsförsamlingen.

1834
Ett stort flervåningshus byggt 1470 vid Kyrktorget innehållande fähus, magasin och bodar hör till gården. Detta hus rivs 1834 för uppförandet av prostgården enligt ritningar av Abraham Nyström. I östra gaveln av dess stengrund finns fortfarande Tidemanssons inskriftstavla med den latinska texten: ”Detta föreståndaren Henriks, Guds vän och född i Vånga, hus byggdes till ära för den gudomliga godheten 1470”.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)