Renhållningsdispens

Du som bor i en bostad med enskilt avlopp kan ansöka om förlängt tömningsintervall för slamtömning eller ansöka om eget omhändertagande av slam från slamavskiljare. Detta gäller även för hushållsavfall.

Kompostering av hushållsavfall

Om du som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare själv avser att kompostera annat avfall än trädgårdsavfall på sin fastighet ska detta anmälas till samhällsbyggnadsnämnden i Vadstena kommun. Viktigt att tänka på är att komposteringsanläggningen ska vara så anordnad och isolerad så att den fungerar året runt. Konstruktionen ska vara sådan att skadedjur och fåglar utestängs, vilket betyder att hål och springor inte får vara större än 5 – 7 mm. Anläggningen ska placeras, skötas och underhållas så att olägenhet för människors hälsa och miljö ej uppstår.

Om du vill inrätta en förmultningstoalett eller torrtoalett ska detta anmälas till samhällsbyggnadsnämnden i Vadstena kommun. Kompostering av latrin från så kallade torra toalettsystem, de vill säga förmultnings-, torr-, urinseparerande med flera, kan accepteras i vissa fall. En latrinkompost ska anordnas och skötas så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För att få kompostera eget latrin ska en ansökan till samhällsbyggnadsnämndeninlämnas. Bedömning görs av varje enskild ansökan utifrån de förutsättningar som finns på platsen för den ansökta komposteringen och val av toalettsystem.

Slamtömningsdispens

Fastighetsinnehavare kan ansöka till samhällsbyggnadsnämnden i Vadstena kommun, om dispens från kravet att slamavskiljare ska tömmas varje år. Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare kan medges om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs.

Det finns också möjlighet att ansöka om att omhänderta slam från egen avloppsanordning om det finns förutsättningar för detta på fastigheten.