Petrus Magni skola, bygg- och kulturhistoriska fakta

Petrus Magni skola

BYGGÅR: 1967
ARKITEKT: Ahlgren, Olsson, Silow Stockholm
HUSTYP: Skolbyggnad
FASAD: Gult tegel
TAK: Sadeltak med lertegelpannor.
MILJÖBESKRIVNING: Skolan består av flera byggnadskroppar som ger ett diskret uttryck. Skolan är belägen i villaområde i anslutning till Sim- och idrottshall samt Katarinaskolan.
KARAKTÄRSDRAG & DETALJER AV VÄRDE: Mönstermurning vid takfot. Vid fönsterpartierna finns vinklade partier av brunbetsad träpanel som bildar kontrast mot det gula teglet. Två byggnadskroppar länkas samman av ett koppartak som utgör skolans huvudentré.
KULTURHISTORISK BEDÖMNING: Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde genom sitt arkitektoniska uttryck med ursprunglig karaktär och välbevarade detaljer. Vissa sentida förändringar som nya aluminiumfönster har dock tillkommit.
RIKTLINJER: Underhåll och ändringar får inte medföra förvanskning av värdefulla karaktärsdrag, ursprungliga detaljer ska bevaras.
ORT: Vadstena
FASTIGHETSBETECKNING: Riddarsporren 1
GATUADRESS: Borgmästargatan

Fakta hämtad från: Modernismens bebyggelse i Vadstena kommun. Rapport från länsmuseets bebyggelseinventering år 2008-2009 -en del av projektet Modernismen i Östergötland (Copyright Östergötlands länsmuseum och Länsstyrelsen i Östergötlands län, juni 2010.)