Farligt avfall

Farligt avfall ska tas omhand separat från övrigt avfall eftersom det kan skada natur, miljö och människors hälsa. En förutsättning för att nå Miljömålet Giftfri miljö är att farligt avfall omhändertas på ett bra sätt ur miljösynpunkt. Det är därför viktigt att mängden farligt avfall i samhället minskar och det kan bland annat ske genom att vi alla, företagare och privatpersoner, följer de regler som finns för farligt avfall.

Vid överträdelser av regelverket finns risk för utdömande av miljösanktionsavgift eller böter.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är ämnen eller föremål som innehavaren gör sig av med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med och som i bilaga 3 till avfallsförordningen (SFS 2020:614) har en asterisk vid sin benämning.

Exempel på farligt avfall:

 • Uttjänt elektronik i stort och smått, tillexempel: mobiltelefon, hårtork och kylskåp.
 • Använda lysrör och glödlampor.
 • Batterier som bilbatterier och småbatterier.
 • Färg-, lack- och limrester.
 • Lösningsmedel som thinner, aceton, lacknafta och fotogen.
 • Spillolja och oljefilter.
 • Rester av bekämpningsmedel och kemiska produkter.

Exempel på egenskaper för farligt avfall:

 • Explosivt
 • Irriterande
 • Akut toxicitet
 • Cancerframkallande
 • Smittfarligt
 • Reproduktionstoxiskt
 • Allergiframkallande
 • Ekotoxiskt

Krav på anteckningar och skyldighet att rapportera bortforslat avfall

Alla som hanterar farligt avfall i sin yrkesmässiga verksamhet är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten och att i samband med att avfallet bortforslas eller omhändertas på annat sätt rapportera in händelsen till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Anteckningsskyldigheten är obligatorisk och omfattar alla slags yrkesmässiga verksamheter. Uppgifter som ska lämnas i enlighet med bestämmelser om anteckningsskyldighet är anpassade till någon av de sex olika yrkesmässiga “roller” som hanterar avfall.

Dessa roller är: producenter, transportörer, insamlare, handlare, mäklare och behandlare. Uppgifter om vad som ska antecknas av respektive roll finns i 6 kap,1-6 §§ avfallsförordningen (2020-614).

Avfallsförordning (2020:614)

Den roll som omfattar absolut flest verksamhetsutövare är producenter. Här är ett exempel på uppgifter som rollen avfallsproducenter ska anteckna:

 • Var avfallet producerats
 • Datum för borttransport
 • Transportsätt
 • Vem som ska transportera bort avfallet
 • Avfallets vikt i kilogram
 • Den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det

Rapporteringsskyldigheten är ny sedan den nya avfallsförordningen började gälla och innebär att från den 1 november 2020 ska alla som yrkesmässigt hanterar farligt avfall även rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister. Vad som ska rapporteras bestäms utifrån den rapporteringsskyldigas “roll”.

Avfallsregistret. Mer exakt vilka uppgifter som ska rapporteras framgår av Naturvårdsverkets avfallsregister.

Naturvårdsverket- Rapportera uppgifter till avfallsregistret

På Naturvårdsverkets hemsida finns samlad information med vanliga frågor och svar om rapportering av farligt avfall och om hur du ansluter till avfallsregistret via Naturvårdsverkets e-tjänst.

Naturvårdsverket- Frågor och svar om rapportering av farligt avfall

På Naturvårdsverkets hemsida finns även ett samlat material med fördjupande information att rapportera farligt avfall.

Naturvårdsverket- Informationsmaterial om farligt avfall

Förvaring av farligt avfall

Farligt avfall ska förvaras i täta behållare på hårdgjort underlag och under tak så att spill eller läckage inte riskerar att förorena mark, vatten och byggnader. Emballage ska märkas med uppgift om vad för slags avfall som förvaras. Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Om blandning ändå har skett så ska de olika avfallsslagen separeras från varandra om det behövs ur miljösynpunkt och om det bedöms som tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Transport av farligt avfall – tillstånd eller anmälan

Verksamhetsutövare får under ett kalenderår och efter anmälan till länsstyrelsen själva transportera högst:

 • 100 kilo eller 100 liter farligt avfall som inte innehåller PCB, cyanid, kadmium eller kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor, som får transporteras).
 • 10 ton eller 50 kubikmeter avfall som inte är farligt avfall.

För att yrkesmässigt transportera större mängder avfall och för att transportera kvicksilver, cyanid, PCB- produkt och kadmium krävs tillstånd av länsstyrelsen. Tillståndet gäller högst fem år varefter det kan förnyas. Som verksamhetsutövare är du skyldig att kontrollera att den som transporterar ditt avfall har transporttillstånd. Detsamma gäller för att kontrollera att mottagaren av avfallet har tillstånd för sin verksamhet, exempelvis för mellanlagring eller behandling av farligt avfall.

Mer information hittar du på sidan Transportera avfall och på Länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen – Transport av avfall

Transportdokument

Den som lämnar farligt avfall (avsändaren) till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige måste upprätta ett transportdokument. Dokumentet ska innehålla uppgifter om hämtningsdatum, avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag, avfallsmängd, organisationsnummer och kommunkod.

Transportdokumentet ska undertecknas av avsändaren. Mottagaren ska bekräfta till avsändaren att avfallet mottagits. Om transportdokumentet är elektroniskt ska det ha en elektronisk underskrift. Det är avsändarens skyldighet att se till att transportdokument upprättas för varje transport. Dokumenten ska sparas i minst fem år.

För en verksamhetsutövare som själv transporterar farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet krävs det inget transportdokument, om det rör sig om de begränsade mängder som ryms inom gränsen för anmälningsplikt. Information om gränsen för anmälningsplikt hittar du under rubriken “Transportera avfall” i vänstermenyn. Anteckningar ska dock föras för samtliga transporter. Borttransport av farligt avfall bör ske minst en gång per år.

Miljösanktionsavgifter och andra påföljder

Om avfallsförordningens bestämmelser om att upprätta transportdokument för transport av farligt avfall åsidosätts ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kr.

I 29 kap. miljöbalken finns vissa sanktionsbestämmelser som gäller för överträdelser av bestämmelser rörande farligt avfall. Exempelvis kan den dömas till böter eller fängelse som:

 • För transport av farligt avfall anlitat transportör som saknar särskilt transporttillstånd för transport av farligt avfall eller
 • Underlåtit att till länsstyrelsen anmäla transport av farligt avfall som har uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet.