Farligt avfall

Till farligt avfall räknas bland annat spillolja, oljefilter, bekämpningsmedelsrester, kemikalierester, lysrör och batterier.

Förvaringen ska ske i ett tätt utrymme utan golvbrunnar/avlopp. Det farliga avfallet ska sedan lämnas till en godkänd mottagare för mellanlagring eller behandling.

Verksamhetsutövaren får själv transportera avfallet till godkänd mottagare om en anmälan har skickats till länsstyrelsen. Anmälan ska vara skriftlig och gäller i fem år. Blankett kan beställas från länsstyrelsen eller hämtas från deras webbplats.

Återvinningscentralen och återvinningsstationerna är främst till för hushållsavfall. För att vara säker på vad som får lämnas och var, kontakta Motala kommun, som har hand om avfallshanteringen även för Vadstena kommun.