Pågående detaljplanearbeten

Här kommer du att kunna ta del av de aktuella planprojekten som är på gång inom Vadstena kommun.

Här nedan hittar du var de aktuella projekten är belägna. Planhandlingarna finns tillgängliga under respektive projekt.

Under samrådstiden och granskningsskedet finns handlingarna på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, på biblioteket, Slottsgatan 10 samt på kommunens hemsida.

Eventuella synpunkter skickas till plan- och bygglovavdelningen, Klosterledsgatan 35, 592 80 Vadstena.

Synpunkter ska lämnas in senast under granskningstiden för att få rätt att senare eventuellt överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.