Pågående detaljplanearbeten

Här kommer du att kunna ta del av de aktuella planprojekten som är på gång inom Vadstena kommun.

Här nedan hittar du var de aktuella projekten är belägna.

Under samråds- och granskningsskedet finns handlingarna på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, på biblioteket, Slottsgatan 10 samt här på webbplatsen, under respektive ärendes sida.

Eventuella synpunkter skickas till plan- och bygglovavdelningen, Klosterledsgatan 35, 592 80 Vadstena.

Synpunkter ska lämnas in senast under granskningstiden för att få rätt att senare eventuellt överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.