Planeringsstrategi

Planeringsstrategi

I april 2020 ändrades plan- och bygglagen (PBL) i några avseenden gällande kap 3, översiktsplanering. Den nya lagstiftningen säger bland annat att kommunen måste ha antagit en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan (ÖP) senast två år efter det ordinarie valet 11 september 2022. Planeringsstrategin ersätter det som tidigare kallades aktualitetsprövning.

Vad är en planeringsstrategi?

Planeringsstrategin är en del av den kommunala översiktliga planeringen. Översiktsplanen är ett viktigt, strategiskt styrdokument som visar hur kommunen vill att marken ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas, användas och bevaras. Senast 24 månader efter ett ordinarie val ska kommunen genom en planeringsstrategi bedöma vilka delar av översiktsplanen som fortfarande är aktuella utifrån nya förutsättningar som till exempel nya lagkrav, nya nationella mål, förändrad politisk vilja och ny kunskap. Kommunen ska i samma dokument beskriva hur översiktsplanen ska utvecklas framåt med stöd i genomförd aktualitetsprövning.

Du kan läsa mer om vad en planeringsstrategi är på Boverkets webbplats genom att klicka på denna länk.

Vad säger Vadstenas planeringsstrategi?

Kommunfullmäktige beslutade att anta planeringsstrategin för Vadstena kommun den 29 maj 2024. Utifrån innehållskraven i PBL 3 kap. bedöms gällande översiktsplan för Vadstena kommun från 2013 vara aktuell i relevanta delar. Vindkraftsplan och del av fördjupad översiktsplan för Vadstena stad bedöms inaktuella. Kommunens bedömning är också att planerna inte har medfört någon betydande miljöpåverkan.

Du kan ta del av dokumentet “Planeringsstrategi för Vadstena kommun” genom att klicka på länken till höger av sidan.