Cisterner

Den som ägen en cistern för diesel, eldningsolja eller spillolja ansvarar för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Om du vill installera en cistern ska du informera samhällsbyggnadsnämnden om detta. Om du istället ska avinstallera en befintlig cistern ska detta anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Två cisternföreskrifter

Efter förändringar i lagstiftningen finns nu två nya cisternföreskrifter;

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) innehåller regler om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Besök Naturvårdsverkets webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) innehåller krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner.

Besök Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats