Det här är en kontrollplan

Inom ett bygg- eller rivningsprojekt ska du som byggherre säkerställa att alla följer de tekniska egenskapskraven. Detta gör du genom att ta fram en kontrollplan.

Därför behövs en kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument som säkerställer att du följt bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk och byggnadsmaterial. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation. En kontrollplan måste finnas för de flesta åtgärder som kräver bygg-, rivnings- eller marklov eller är en anmälningspliktig åtgärd. I en kontrollplan beskrivs vad som specifikt ska kontrolleras av det som redovisas i ritningar och andra handlingar som tas fram innan byggstart, eller andra kontroller som behövs under bygg- eller rivningsarbetets gång.

Om du har en kontrollansvarig i ditt projekt så är det vanligtvis kontrollansvarig som tar fram kontrollplanen.

Mer information om kontrollplan finns på Boverkets webbplats.

Då ställs krav på kontrollansvarig och kontrollplan

Det är projektets svårighetsgrad som avgör vad som gäller för just ditt projekt. Vi skiljer på enkla och komplicerade projekt och därför behöver du läsa under respektive rubrik vad som gäller för ditt specifika projekt.

Det här gäller i enkla projekt

I enkla projekt behöver du aldrig en kontrollansvarig, men i vissa enkla projekt behöver du ha en kontrollplan. Ta reda på vad som gäller för ditt projekt genom att läsa under respektive rubrik nedan, med eller utan kontrollplan.

På vår webbplats kan du ta del av checklistor för byggåtgärder i olika projekt. Checklistorna anger vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan.

I enkla projekt utan kontrollplan

I de allra enklaste projekten behöver du inte ta fram en kontrollplan, men som byggherre är du ändå ansvarig att följa lagar och föreskrifter.

Exempel på enkla projekt utan kontrollplan:

 • nybyggnad av små byggnader till exempel carport, förråd och växthus
 • små ändringar av en- och två-bostadshus till exempel mindre fasadändringar, tillbyggnad med altan, skärmtak eller enkla uterum utan krav på brandskydd
 • små enkla ändringar av övriga byggnader
 • lägre plank och murar
 • mindre fasadförändringar för annat än en- och tvåbostadshus om det är en byggnad som inte är utpekad som kulturhistoriskt värdefull
 • parkeringsplatser
 • prefabricerade transformatorstationer
 • små begravningsplatser
 • skyltar
 • rivning av små enkla byggnader
 • mindre schakt/fyllning 0,5–1 meter
 • installation av eldstad
 • installation av hiss i en- och tvåbostadshus
 • små cisterner och andra anläggningar, till exempel sopskåp och underjordisk avfallshantering

Enkla projekt med kontrollplan

I vissa enkla projekt behöver du lämna in en kontrollplan till plan- och bygglovavdelningen. Du som byggherre/sökande ska själv ta fram ett förslag till kontrollplan. För ansökningar som gäller en- eller tvåbostadshus kan du med fördel använda mallar för enkel kontrollplan, som du hittar på vår webbplats.

Exempel på enkla projekt med kontrollplan:

 • nybyggnad av mindre garage
 • små ändringar av en- och två-bostadshus till exempel:
  • mindre tillbyggnad, upp till 30 kvadratmeter utan våtutrymme
  • mindre takkupa
  • balkong
  • uterum med krav på brandskydd
  • invändig ändring, till exempel ändrad planlösning eller ändring av installationer
 • fasadändring som påverkar bärande konstruktion om det är en byggnad som inte är utpekad som kulturhistoriskt värdefull
 • nybyggnad av kolonistuga, upp till 30 kvadratmeter
 • pool med fast anslutning för vatten och avlopp
 • servisanslutning av vatten och avlopp
 • rivning av småhus, samt komplementbyggnader/enkla byggnader
 • installation av hiss i flerbostadshus vid bostadsanpassning
 • vindkraftverk med vindturbin upp till 3 meter

Det här gäller i komplicerade projekt

Resterande projekt, det vill säga de som inte listats ovan, räknas som komplicerade. I komplicerade projekt behöver du alltid ha en kontrollansvarig och en kontrollplan. Det är du som byggherre som, med stöd av kontrollansvarig, ska ta fram ett förslag till kontrollplan. Du som byggherre ansvarar för att uppfylla kraven i plan-och bygglagen (PBL) och att kontrollernas omfattning är tillräcklig. Du som är kontrollansvarig ansvarar att följa kontrollplanen, bestämmelser och villkor, samt att göra alla nödvändiga kontroller.

På vår webbplats kan du ta del av checklistor och ansökningsguider för byggåtgärder i olika komplicerade projekt. Checklistorna anger vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan.

Så här tar du fram en kontrollplan för komplicerade projekt

 • entreprenörer och projektörer deltar vid en riskbedömning för att identifiera de kritiska moment som ska ingå i kontrollplanen.
 • kontrollpunkterna är specifika, inte övergripande, och redovisar tydligt vad som ska kontrolleras.
 • kontrollanten är den som faktiskt utför kontrollen, ofta entreprenören, vilken ska signera i kontrollplanen. Byggnadsnämnden godkänner inte att kontrollansvarig kontrollerar entreprenörens egenkontroller och själv signerar kontrollplanen.

Då ska kontrollplanen lämnas in

I enkla projekt som gäller ändringar eller tillbyggnader av en- eller tvåbostadshus ska förslag till kontrollplan lämnas in redan med bygglovsansökan. På så sätt kan du få startbesked, samtidigt med beslut om bygglov. För större och komplicerade projekt lämnas kontrollplanen in efter att bygglovet är beslutat, i god tid innan du vill starta byggarbetet. Om det krävs ett tekniskt samråd, vilket i så fall anges i bygglovsbeslutet, ska kontrollplanen lämnas senast vid samrådet. I anmälanärenden ska kontrollplanen lämnas in med ansökan.

Startbesked med fastställd kontrollplan

Vi kan lämna synpunkter på den kontrollplan som är inlämnad, till exempel att den behöver kompletteras eller ändras. När kontrollplanen är godkänd fastställs den i beslut om startbesked. Därefter kan du påbörja bygg- eller rivningsarbetet.

Kontrollplan till slutbesked

När byggarbetet är slutfört, ska kontrollplanen som fastställdes i startbeskedet lämnas in på nytt till oss, men med signaturer och eventuella kommentarer, som visar att kontrollerna är gjorda. En signerad kontrollplan, en så kallad verifierad kontrollplan, är ett av de dokument som behövs för att ge ett slutbesked.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen