Marklov

Har du planer på att ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka marklov.

Ansök via vår e-tjänst eller med blankett.

Marklov kan behövas för:

  • Schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget kräver marklov inom detaljplanelagt område. Gränsen för höjdförändringar som är lovpliktiga är 0,5 meter.
  • Skogsplantering och fällning av skyddade träd, om kommunen bestämt detta i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. Finns bestämmelser kan det till exempel handla om ett behov att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, som exempelvis en allé. Att plantera enstaka träd på din tomt kräver inte marklov.

Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten kräver inte ett separat marklov eftersom markarbetena prövas i själva bygglovärendet. Den färdiga markhöjden behöver därför framgå av handlingarna i bygglovansökan.

Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning samt sprängning. I samband med sprängning ska ett tillstånd lämnas av polisen.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen