Riktlinjer för fettavskiljare

Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Här hittar du information om fettavskiljare och vilket ansvar fastighetsägare och du som bedriver en livsmedelsverksamhet har för att inte släppa ut fett i ledningarna.

Varför behövs fettavskiljare?

När avloppsvattnet kyls ner i ledningsnätet stelnar fettet och fastnar på rörväggarna och täpper så småningom igen rören. I olyckliga fall kan ett stopp leda till översvämning av avloppsvatten i källarutrymmen eller utsläpp av orenat avloppsvatten till vattendrag.

Fettavlagringar bildar svavelväte, en illaluktande och giftig gas, som ger frätskador på materialet i ledningsnätet samt utgör en hälsorisk. Fett kan även störa reningsprocessen i avloppsreningsverket och locka råttor till ledningsnätet.

För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska fettavskiljare vara installerad i fastigheter med livsmedelshantering.

Du som är fastighetsägare eller bedriver livsmedelsverksamhet är skyldig att följa de riktlinjer för fettavskiljare som Vadstena kommun har.

Fastighetsägarens ansvar

Ansvaret för att det finns en fettavskiljare som är rätt dimensionerad och typgodkänd faller på fastighetsägaren. Det är denne som är ansvarig för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp till ledningsnätet gentemot VA-huvudmannen, det vill säga kommunen. Du som fastighetsägare måste alltså ha kännedom om den verksamhet som bedrivs i fastigheten och veta vilka krav som ställs. Du ansvarar också för att fettavskiljaren underhålls och töms så att den behåller sin funktion.

Verksamhetsutövarens ansvar

Om verksamheten upphör eller förändras kan hanteringen av fett ändras. Du ska alltid anmäla alla förändringar till kommunens miljöavdelning. Du ansvarar (enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, SFS 1998:901) för att det finns dokumenterad egenkontroll där du kartlägger och bedömer de risker som verksamheten kan ge upphov till.