Vattenverksamhet

För att få göra arbeten nära eller i vatten kan det krävas anmälan, tillstånd eller dispens enligt miljöbalken. Arbeten i strand- och vattennära områden kan även beröra andra regler enligt miljöbalken och annan lagstiftning.

Vattenverksamheter omfattas av miljöbalkens 11:e kapitel. Vattenverksamheter är verksamheter eller åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattna mark, leda bort grundvatten eller öka grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. Generellt kräver vattenverksamheter tillstånd från mark- och miljödomstolen, men för vissa mindre verksamheter räcker det med en anmälan till länsstyrelsen. Om det är uppenbart att vattenverksamheten inte kommer att skada vare sig enskilda eller allmänna intressen krävs det varken tillstånd eller anmälan.

Tillsynsmyndighet för vattenverksamheter är länsstyrelsens vattenvårdsenhet. Det är därför lämpligt att rådgöra med dem om det behövs tillstånd eller anmälan för vattenverksamheten. Det är dock alltid verksamhetsutövarens ansvar att bedöma om anmälan eller tillstånd krävs.

Mer information på länsstyrelsens webbplats.

Strandskydd

Strandskydden är till för att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv samt att ge goda levnadsvillkor för växt- och djurliv. Generellt gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen, både på land och i vatten men vissa undantag kan finnas. I Östergötland är strandskyddet för närvarande utökat till 150 meter vid till exempel Vättern. Strandskydd regleras i miljöbalkens 7:e kapitel.

Strandskydd innebär förbud mot att uppföra byggnader, anläggningar, schaktning och utfyllnad. Om det finns särskilda skäl kan kommunen eller länsstyrelsen ge dispens från strandskyddet.