Detaljplan för Kvissberg 2:2 och 2:3 ute på samråd

Nu ställs detaljplaneförslaget för ett område på Kvissberg ut för samråd. Det finns chans att tycka till från den 27 februari till den 7 april 2023

Plan- och bygglovavdelningen i Vadstena kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för nya bostäder inom fastigheterna Kvissberg 2:2 och Kvissberg 2:3 (Norra Kvissberg). Planförslaget ställs ut på samråd efter samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-01-31 § 10.

Aktuellt planområde ligger i stadens ytterkant och avgränsas av Motalavägen i norr och i väster, Kvissberg 2:1 i öster samt stadsdelen Kvissberg i söder. Planområdets areal är ca 7,8 hektar. All mark som ingår i planområdet ägs av Vadstena kommun. Marken inom planområdet är obebyggd och utgörs av jordbruksmark.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900).