Fartdämpande åtgärder

Samhällsbyggnadsnämnden får många skrivelser om farthinder i bostadsområden. För att få en likartad bedömning att ta ställning till när kommunen skall göra fartdämpande åtgärder gav nämnden mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att upprätta förslag till riktlinjer för fartdämpande åtgärder på lokalgator.

Dessa åtgärder har en fartdämpande inverkan på trafiken men det för även med sig några negativa konsekvenser. Avsmalningar och refuger kan försvåra undanmanövrer i nödsituationer oskyddade trafikanter kan bli trängda. Gupp vållar buller och kan även ge upphov till skada på yrkesförare som passerar hindren ofta, dessutom försvårar och fördyrar dessa hinder väghållningen.

För att kommunen skall placera ut fartdämpande hinder skall fyra av fem nedanstående kriterier uppfyllas

• Medelhastigheten överskrider skyltad hastighet
• Stor genomfartstrafik förekommer
• Det finns lekplatser, fritidshem, förskola eller skola utmed gatan
• Gatan saknar trottoar eller gång- och cykelväg
• Minst 50 meters fri sikt på var sida om hindret
Om bara tre av punkterna uppfylls kan åtgärder övervägas.

Boende utmed en lokalgata kan efter överenskommelse med mark- och exploateringsavdelningen få tillstånd att på eget initiativ placera ut blomlådor som fartdämpande hinder.

Riktlinjer för blomlådor som farthinder

Gatan

• Mark- och exploateringsavdelningen bedömer om gatan är lämplig för utställning av blomlådor
• Gatan där blomlådor ska ställas ut ska vara bostadsgata
• Blomlådor placeras inte ut på busslinjegator, gator med uppsamlings- eller med stor genomfartskaraktär. I dessa fall övervägs kommunalt utplacerade fartdämpande hinder
• Minst 50 meters fri sikt på var sida om blomlådorna måste uppfyllas
• Blomlådorna måste placeras minst 20 meter från en gatukorsning

Regler

• Du som ansöker om tillstånd för utplacering av blomlådor måste bo på den gata det gäller och grannar ska lämna skriftligt medgivande på din ansökan. Majoriteten bör vara positivt inställda till en utplacering
• En person blir kontaktperson och ansvarig för projektet på gatan och tecknar en särskild överenskommelse om villkoren för utplacering av lådorna. En ersättare ska finnas som mark- och exploateringsavdelningen kan kontakta om det uppstår problem med blomlådorna
• De boende bekostar och tillverkar blomlådorna efter ritning som tillhandahålls av mark- och exploateringsavdelningen. De boende monterar på de reflexer som man får av mark- och exploateringsavdelningen. Totalhöjden på blomlådorna inkl växter får vara max 80 cm
• Kontaktpersonen ansvarar för att lådorna är i bra skick och att det ser snyggt och städat ut
• Blomlådorna får ställas ut efter samråd med tekniska kontoret efter gatusopning på våren och fram till 15 oktober
• Kontaktpersonen har ansvar för borttagning och vinterförvaring av lådorna när säsongen är över
• Blir det klagomål eller följs inte riktlinjerna dras tillståndet in. Om det blir nödvändigt tar tekniska kontoret bort lådorna och fakturerar kontaktpersonen för detta
• Vi förbehåller oss rätten till att flytta eller ta bort lådorna utan att meddela kontaktpersonen, till exempel vid   gatuarbeten
• Ny ansökan skickas in varje år (tidigast 1 januari det år som ansökan gäller)