Barn med särskilda behov

Som barn eller ungdom kan du ha särskilda behov för att klara skolan och din fritid. Du kan få stöd från kommunen om du behöver det.

Barn med funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen. Ansökan gör du hos individ- och familjeomsorgen.

Om du behöver stöd i förskolan eller skolan så ska kommunen hjälpa dig. Det allra vanligaste är att stödet ges inom den ordinarie förskolans/skolans verksamhet. Inom förskoleklass, grundskolan och gymnasium kan du få särskilt stöd för att klara kunskapskraven. Du kan även få hjälp genom LSS om du behöver stöd på annat sätt för att klara skolan. Du kan läsa mer om det särskilda stödet på skolans sida.