Regler för strandskydd

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och undervattensmiljö. Strandskyddet utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Vid behov, för att säkerställa något av strandskyddets syften, kan Länsstyrelsen utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter.

Finns det strandskydd på min fastighet?

För att se om din fastighet berörs av strandskydd kan du antingen kontakta plan- och bygglovavdelningen eller Länsstyrelsen i Östergötland.

Vad gäller inom strandskyddat område?

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inte inom ett strandskyddsområde:

 • nya byggnader uppföras. Exempel: hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu, transformatorstation, pumphus och liknande.
 • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Exempel: ändra befintlig byggnad eller byggnads användning (till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, göra en stor tillbyggnad), inte heller utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten som att ställa ut möbler, anlägga gräsmattor eller rabatter, uppföra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten, brygga, växthus, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2. Exempel: gräva eller förbereda byggnationer, fälla träd, schakta, spränga och bygga väg.
 • åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- och djurlivet. Exempel: utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, anlägga en pir, fylla ut eller göra en gräsmatta på stranden.

Finns det möjlighet till att få dispens från förbuden?

Det krävs särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet. Lagstiftaren har utgått från att det alltid ska gälla restriktivitet med dispenser, eftersom strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse.

För att dispens ska kunna lämnas får åtgärden inte heller strida mot strandskyddets syfte; att allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras och att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt, även om det uppfyller ett eller flera särskilda skäl.

Särskilda skäl:

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Vad händer med min ansökan?

När vi mottagit din ansökan diarieförs den och handläggning av ärendet börjar. Ibland ber vi dig skicka in mer information för att kunna gå vidare i handläggningen. Ofta besöker vi platsen för att kunna göra en bättre bedömning. Du har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från det att du mottagit beslutet.

Tänk på att ansöka om strandskyddsdispens i god tid!

Då dessa beslut inte får tas på delegation och bara beslutas på samhällsbyggnadsnämndens sammanträden, vilka är ca en gång i månaden, är detta ännu en anledning till att vara ute i god tid med ansökan. Ännu en anledning är att vissa åtgärder inte får utföras under vissa tidsperioder, då växt- och djurliv påverkas för mycket under den tiden.

Handläggningen påskyndas om ansökningshandlingarna är kompletta med karta och situationsplan. Även en enklare ritning/skiss och foton från platsen underlättar handläggningen och snabbar på processen. Observera att du inte får påbörja arbetet, till exempel genom att riva befintliga byggnader eller börja förberedelsearbeten, innan du fått dispens.

Undantag från förbuden

Under vissa förutsättningar är areella näringar såsom jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd.

Undantaget gäller endast om alla följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Den areella näringen ger ett tillskott av betydelse till näringsidkarens försörjning.
 • Byggnaden eller åtgärden som ska utföras behövs för näringen.
 • Byggnaden som ska utföras är inte utformad för boende.
 • Byggnaden eller åtgärden som ska utföras måste för sin funktion finnas eller utföras inom det strandskyddade området.

Strandskydd går före servitut

Om det finns servitut för till exempel en brygga på en fastighet så innebär det inte att det finns de tillstånd som krävs för att få ha en brygganläggning på aktuell plats. Och det är inte säkert att det går att ge tillstånd heller.

Försäljning av fastigheter inom ett strandskyddat område

Om en säljare utan dispens har uppfört en anläggning inom strandskyddat område, vilket i sig är en brottslig handling, och sedan överlåter fastigheten kan köparen bli ansvarig för den tidigare ägarens överträdelse. Ingen preskriptionstid finns gällande överträdelser mot strandskyddet, vilket innebär att köparen kan bli ålagd att riva en 30 år gammal byggnad eller brygga om den uppmärksammas av kommunen. Mäklaren kan minimera risken genom att informera köparen om strandskyddsreglerna och att man som köpare tar fram alla handlingar och tillstånd som finns.

Har du koll på alla bestämmelser och lagar?

Du behöver till exempel lämna in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen om du ska göra åtgärder i vatten; ex. ändra en vattenväg, bygga en pir, brygga, muddra. Du hittar all information hos Länsstyrelsen.

Du behöver också ha koll på annat som kan beröra fastigheten du vill göra en åtgärd på såsom naturreservat, biotopskydd osv.

När andra fastigheter berörs av dina åtgärder

När du ska utföra en åtgärd på strandskyddat området som innebär att någon annans fastighet berörs kan du inte utföra åtgärden utan fastighetsägarens tillstånd även om det finns en strandskyddsdispens. Ägandeförhållanden är inget som byggnadsnämnden tar hänsyn till i prövningen.

I en prövning om en dispens från strandskyddet hörs inte och informeras inte grannar.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen