Lotteri

Vadstena kommun ger bara tillstånd för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Det som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen. Här kan du läsa mer om vilka lotterier som kräver tillstånd och hitta blankett för ansökan.

Du hittar blanketten här: blankett-for-ansokan-om-lotteritillstand.pdf

Lotterier regleras i spellagen (2018:1138) och Lotteriinspektionens författningssamling (LIFS) 2018:4.

Vad är ett registreringslotteri och när måste man ansöka om registrering?

I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp (som 2022 är 48 300 kronor). Värdet på en varuvinst kan vara högre. Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.

Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

Du måste ansöka om registrering om:

 • Lottpris är högre än 1/4 000 prisbasbelopp (2022: 12,00 kronor).
 • Vinsterna är annat än varor.
 • Värdet av den högsta vinsten är högre än 1/6 prisbasbelopp (2022: 8 050 kronor).
 • Lotteriet bedrivs på en tillställning eller sammankomst som någon annan än föreningen anordnar och som föreningen inte deltar i.

Lotterier utan krav på registrering eller licens:

Ideell förening eller registrerat trossamfund:

 • Lottpris får högst vara 1/4 000 prisbasbelopp (2022: 12,00 kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2022: 8 050 kronor).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom Vadstena kommun och i samband med
 • en tillställning eller sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i
 • ett bingospel som föreningen anordnar.

För anordnare som inte är en ideell förening eller registrerat trossamfund (till exempel privatperson eller företag):

 • Lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier).
 • Lotteri som sker under privata former med låga belopp.
 • Lottpris högst 1/4 000 prisbasbelopp (2022: 12,00 kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2022: 805 kronor).
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom Vadstena kommun och i samband med
 • en offentlig nöjestillställning
 • en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
 • Tillställningen eller sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Vilka kan beviljas en registrering?

Ideella föreningar eller registrerade trossamfund i Vadstena som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Krav för registrering

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom Vadstena kommun.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Registreringstid och maximal omsättning

Ett registreringslotteri får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp. Om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att taket för omsättningen har nåtts, måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

Villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas

Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas. Exempel på villkor kan handla om giltighetstid på presentkort eller att vinst ska tilldelas vinnaren kostnadsfritt.

Krav på lottens utförande

I lotterier där högsta vinstvärdet understiger ett prisbasbelopp finns inga krav på lotternas utförande. I lotterier med högre vinstvärde (exempelvis om en varuvinst är värd mer än ett prisbasbelopp) finns krav på lottens utformning, se Lotteriinspektionens författningssamling (LIFS) 2018:4.

Lotterikontrollant

Kommunen förordnar en kontrollant för registeringslotterier och fastställer arvodet till kontrollanten. Arvodet ska betalas av den som har registrerats för att tillhandahålla ett lotteri. Arvodet är för närvarande 3% av lotteriets omsättning per kontroll.

Den som bedriver registeringslotteri ska senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har genomförts under föregående kalenderår. Kontrollanten ska senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna kommunen uppgifter om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har genomförts under perioden.

Ansökan om lotteriregistrering

Ansökan ska ske på särskild blankett som lämnas till kultur- och utbildningsförvaltningen.

Tillståndet gäller i fem år och kostar 300 kronor.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om registrering av lotteri enligt spellagen 6:9, med en omsättning av max 33⅓ prisbasbelopp under fem år.
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
 • Föreningens stadgar.