Tidsbegränsat bygglov

Du kan ansöka om ett tidsbegränsat bygglov om tänkt förslag inte stämmer med planbestämmelserna, och om det handlar om en tillfällig åtgärd som har provisorisk karaktär.

Vad är ett tidsbegränsat lov?

Ett tidsbegränsat lov kan sökas om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges på grund av att förslaget inte överensstämmer med planbestämmelserna. Lovet kan ges för åtgärder som inte uppfyller alla kraven för bygglov men som ändå kan vara lämplig under en begränsad period. En bedömning görs alltid från fall till fall.

Åtgärden ska ha en tillfällig karaktär och ska vara lämplig för platsen. Den ska också motsvara kraven på trafiksäkerhet och allmänheten ska inte utsättas för fara eller onödiga besvär. Finns eventuella olägenheter ska de vägas mot nyttan av åtgärden.

Bygglov av säsongskaraktär

Du kan söka bygglov av säsongskaraktär för en åtgärd som upprepas under två eller flera år i följd. Det kan exempel gälla en glasskiosk, eller sommarverandor, där verksamhet bara bedrivs under del av året.

Hur lång är giltighetstiden?

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för maximalt tio år och kan eventuellt förlängas till sammanlagt högst femton år.

Vad är en avvecklingsplan?

Byggherren ska redan vid ansökan kunna redovisa varför bygglovet endast behövs under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort, och verksamheten upphöra. Fastighetsägaren bär det yttersta ansvaret för avvecklingen och för att platsen återställs.

När bygglovtiden gått ut

En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid gått ut. Det ingår i byggnadsnämndens tillsynsansvar att övervaka att tidsbegränsade lov efterföljs och att giltighetstiden inte överskrids.

Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär

Ett tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär är ett bygglov för något som bara ska finnas under en säsong och som upprepas under två eller flera år i följd. Det kan till exempel handla om att sätta upp en sommarkiosk eller ordna tillfälliga parkeringsplatser för återkommande evenemang.

Lov av säsongskaraktär får ges för en längre tid än femton år. Nytt lov behövs inte för varje ny säsong under förutsättning att åtgärden är densamma varje år.

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen