Kvissberg 2:2 och Kvissberg 2:3, Norra Kvissberg

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-01-31 § 10 att ge plan- och bygglovavdelningen i uppdrag att samråda med alla berörda om detaljplaneförslaget för nya bostäder inom fastigheterna Kvissberg 2:2 och 2:3, Norra Kvissberg.

Aktuellt planområde ligger i stadens ytterkant och avgränsas av Motalavägen i norr och i väster, Kvissberg 2:1 i öster samt stadsdelen Kvissberg i söder. Planområdets areal är ca 7,8 hektar. All mark som ingår i planområdet ägs av Vadstena kommun. Marken inom planområdet är obebyggd och utgörs av jordbruksmark.

Klicka här för att se planområdet på kartan.

Detaljplanen har för avsikt att möjliggöra för ca 160 bostäder.

Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900).

Aktuellt skede

Detaljplaneförslaget ställs ut på samråd den 27:e februari och samrådstiden pågår fram till den 7:e april 2023.

Läs gärna planförslaget på den digitala versionen av samrådshandlingarna, eller ladda ner dokumenten genom att använda länkarna till höger. Planhandlingarna finns även tillgängliga under samrådstiden i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10.

Vill du veta mer?

Den 22:a mars 2023 kl. 17:30 håller vi samrådsmöte för att informera om förslaget och svara på era frågor. Mötet hålls i sammanträdesrum Medborgarsalen i Rödtornet, Storgatan 31. Välkommen!

Tyck till mellan 27 februari och 7 april 2023

Du har möjlighet att påverka detaljplaneförslaget genom att lämna synpunkter under samrådstiden. Dessa måste ha kommit till oss senast den 7:e april 2023. Mejla gärna dina synpunkter till planochbygg@vadstena.se eller skicka dem via vanlig post till Vadstena kommun, plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA. Synpunkterna diarieförs och det är därför viktigt att fullständiga kontaktuppgifter ska finnas.