Mallar för enkel kontrollplan

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökanden göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

Kontrollplan för ärenden utan kontrollansvarig

För att en kontrollplan ska fungera måste den som kontrollerar veta vad man ska kontrollera mot. Därför är det viktigt att ha en teknisk beskrivning eller en konstruktionsritning med anvisningar hur man ska bygga. Alternativt kan man kontrollera mot andra dokument eller mot föreskrifter och råd i Boverkets byggregler.

  • Mallen ska inte användas när det krävs en kontrollansvarig. Då är projektet mer komplicerat och kontrollplanen behöver innehålla fler uppgifter. Läs mer under rubriken “Då ställs krav på kontrollansvarig och kontrollplan”.
  • Byggherren ansvarar för att relevanta kontrollpunkter finns med i kontrollplanen.
  • Välj ut de kontrollpunkter som är aktuella i projektet och markera dessa med ett kryss i marginalen till vänster.
  • Lägg till en egen kontrollpunkt om det är något som saknas.
  • Glöm inte att spara originalet. Vi meddelar dig om något behöver kompletteras eller ändras. När vi godkänt kontrollplanen fastställs den i beslut om startbesked. Därefter kan bygg- eller rivningsarbeten påbörjas.
  • Läs mer om vilka handlingar du behöver i samband med ansökan om bygglov.

Kontrollplan under byggtiden

Under byggtiden ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs med signatur och datum efter respektive kontrollpunkt. Antingen kan den som står som kontrollant för kontrollpunkten skriva en signatur och datum eller så kan du som byggherre signera när du vet att kontrollanten har gjort sitt jobb.

Det är viktigt att alla inblandade i projektet vet vilket ansvar de har och vilka kontroller de förväntas göra. Du som byggherre ansvarar för att alla får den informationen.

Kontrollplan till slutbesked

När byggarbetena är slutförda ska samma kontrollplan som fastställdes i startbeskedet lämnas på nytt till oss, men med signaturer och eventuella kommentarer som visar att kontrollerna är gjorda. Kontrollera att signatur och datum finns för alla kontrollpunkter.

Skriv under längst ned med namn och datum vid underskrift av byggherre. Din underskrift innebär att du intygar att alla kontroller enligt kontrollplanen är gjorda.

Du kan gärna ta del av våra förslag till kontrollplaner vilka du finner nedanför.

Exempel på kontrollplan

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen