Radon

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att veta om det finns radon i huset är att göra en mätning. Gasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, som kan fastna på bl.a. damm- och rökpartiklar i luften.

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller dricksvattnet. Blå lättbetong, som tillverkades mellan 1929 och 1975, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Radon i dricksvattnet drabbar främst dem som har egna borrade brunnar.

Hälsorisker

När vi andas in radonhaltig luft kan cellerna i luftvägar och lungor skadas. Skadorna kan på sikt leda till lungcancer och om du är rökare ökar risken ytterligare. Därför är höga radonhalter inomhus en hälsorisk. Statens strålskyddsinstitut bedömer att radon i bostäder orsakar 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och om du är rökare så är risken ytterligare större. Radonhalten i byggnader ska inte överstiga 200 Bq/m3 luft.

 

Billigt och enkelt att mäta

Det är enkelt att mäta radonhalten i ditt hem. Du beställer ett mätpaket (normalt två dosor om ca 6 cm diameter) från ett mätlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisningarna. Normalt läggs dosorna i två rum, sovrummet och det mest använda rummet förutom köket. Efter mätperioden skickar du dem tillbaka till laboratoriet så får du efter ett tag ett mätprotokoll hemskickat till dig.

För att få ett årsmedelvärde måste mätningarna utföras minst 2 månader, gärna 3 månader enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Mätningarna ska ske under eldningssäsongen 1 oktober till 30 april. Det går att göra en korttidsmätning under ett par veckor men den är inte lika tillförlitlig.

 

Bor du i flerfamiljshus?

Bor du i hyreshus eller bostadsrätt är det fastighetsägaren/hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen som svarar för mätningar och ev. åtgärder.

Åtgärder för att sänka radonhalten

Radonhalten går alltid att sänka och beroende på om radonet kommer från marken eller byggnadsmaterialet väljer man olika typer av åtgärder. Ibland kan det räcka med att förbättra den befintliga ventilationen eller att täta sprickor i golv och vid rörgenomföringar. Kontakta ett ackrediterat företag som utför radonanalys. Det är viktigt att efter åtgärd utföra en ny radonmätning.

Vad gör samhällsbyggnadsnämnden gällande radon?

Samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsyn enligt Miljöbalken. När det gäller radon innebär det att samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka situationen och arbeta för att riktvärdet på 200 Bq/m³ klaras i bostäder och lokaler. Till största del består detta arbete av att informera allmänhet och fastighetsägare om riskerna med radon. Nämnden kan även ge mer konkret information om t.ex. var i kommunen det finns förhöjda risker för markradon eller vidareförmedla värden som uppmätts i närheten av en viss fastighet eller liknande. Miljöavdelningen utför inga mätningar av radon!