Information om försörjningsstöd

Vad är försörjningsstöd och vem kan få försörjningsstöd? Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd är hjälp du kan få enligt Socialtjänstlagen (SoL) och är tänkt att täcka de mest basala behoven under kort tid. Rätten till bistånd finns bara när du uttömt alla andra sätt att försörja dig och din familj.

Om du haft tillgångar och pengar förväntas du ha planerat din situation i god tid inför att du står utan inkomst. Det är inte bara den ekonomiska situationen som spelar roll, utan också att du gör allt du kan för att komma vidare ut i egen försörjning. Det innebär att en arbetslös person är skyldig att aktivt söka arbete, delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, utbildning eller annan av individ och familjeomsorgen anvisad sysselsättning

Om du har varit studerande ska du kunna styrka att du varit arbetssökande minst 4 månader innan studierna avslutades. Om du är sjukskriven förväntas du delta i rehabilitering. Alla som har fyllt 18 år och som vistas i Sverige och som inte kan klara sin försörjning kan ha rätt till försörjningsstöd. Försörjningsstödet är ett bistånd som regleras enligt 4 kapitlet i Socialtjänstlagen och ska bedömas utifrån individuella behov.

Om man fyllt 18 år och går i gymnasiet har föräldrar/vårdnadshavare försörjningsskyldighet fram till dess att studierna avslutats eller max upp till 21 års ålder.

Vad ingår i försörjningsstödet?

Genom det ekonomiska biståndet ska alla få en skälig levnadsnivå. Individ- och familjeomsorgen gör en bedömning av vad som är skäligt för varje hushåll. Hänsyn tas till utgifter som jämförs med vad en låginkomsttagare normalt har råd med. Försörjningsstödet omfattar dels ett schablonbidrag (riksnorm), dels bidrag till skäliga kostnader för vissa utgiftsposter (övrigt försörjningsstöd).

Riksnorm 4 kapitlet 3 § Socialtjänstlagen

Riksnorm ska täcka hushållets utgifter för:
• Livsmedel
• Kläder och skor
• Lek och fritid
• Hälsa och hygien
• Förbrukningsvaror
• Dagstidning, telefon

Det är regeringen som årligen fastställer nivån på riksnormen. Den gäller lika för hela riket. Beloppen varierar beroende på hemmavarande barns åldrar samt antal personer i hushållet

Övrigt försörjningsstöd 4 kapitlet 3 § Socialtjänstlagen

Försörjningsstödet omfattar också skäliga kostnader för:
• Boende
• Hushållsel
• Arbetsresor
• Hemförsäkring
• Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
• Läkarvård och medicin Bistånd till livsföring i övrigt

Bistånd kan också bland annat ges till:
• Tandvård
• Glasögon
• Hemutrustning

Reducerat bistånd I vissa situationer kan reducerat försörjningsstöd beviljas. Till exempel;
• Om den sökande har kunnat försörja sig men inte gjort det och därför saknar nödvändiga medel. Den sökande kan t.ex. avstått från arbete eller inte stått till arbetsmarknadens förfogande.
• Den sökande har haft inkomster till sin försörjning men använt dem på annat sätt.
• Om den sökanden har hamnat i en akut situation och endast behöver tillfälligt ekonomiskt bistånd för att få möjlighet att reda upp sin situation.

Förhöjt bistånd

Om det i ett enskilt ärende finns särskilda skäl kan försörjningsstödet enligt norm beräknas till en högre nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller flera budgetposter som inte ingår i riksnorm och om dessa kostnader inte täcks av annan ersättning. Exempel är:
• Umgängeskostnader (ska styrkas med ett umgängesavtal)
• Kosttillägg (ska styrkas med ett läkarintyg) Inkomster och tillgångar I princip räknas hushållets samtliga inkomster bort från försörjningsstödet.
Med inkomster avses bland annat lön, A-kassa, studiemedel från CSN, ersättningar från Försäkringskassan samt skatteåterbäring. Tillgångar i form av exempelvis bil, båt, kontanter på banken kan påverka rätten till försörjningsstöd. Om dina inkomster ändras ska du snarast meddela detta till din socialsekreterare. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig och kan åtalas för bedrägeri.

Att ansöka om försörjningsstöd

Om du vill ansöka om försörjningsstöd ska du kontakta individ- och familjeomsorgens mottagning på telefon 010-234 71 50 måndag och torsdag kl. 13.00-14.00. Vid det samtalet får du en preliminär bedömning om du har rätt till försörjningsstöd. Du får också information om vad som är viktigt att du tänker på när du fyller i ansökan. När du fyllt i och lämnat in en komplett ansökan får du en besökstid hos en socialsekreterare. För att din ansökan ska vara komplett ska du kunna styrka alla dina inkomster och utgifter. Detta innebär bland annat att du ska lämna med hyreskontrakt, aktuell hyresavi, lönespecifikationer, kontoutdrag från bank 3 månader tillbaka och en kontosammanställning, beslut om bostadsbidrag, kostnad för barnomsorg, intyg från arbetsgivare som styrker att du sökt arbeten etc.

Utredningen

Du ansöker för varje månad i förväg. Vi utreder på uppdrag av dig. Enligt vår servicegaranti är vår strävan att du kontaktas inom sju arbetsdagar efter att din nyansökan kommit in och att beslut fattas inom 14 arbetsdagar när din ansökan är komplett. Du som blivit beviljad försörjningsstöd ska ha utbetalningen tillhanda inom tre bankdagar från beslutsdagen, om annat ej överenskommits eller beslutats om. Vid återansökan strävar vi efter att du ska ha fått beslut inom 5 arbetsdagar när din ansökan är komplett. Tänk på att en komplett ansökan ökar möjligheten till en snabbhandläggning.

Samtycke till uppgiftskontroll

I samband med att du ansöker om försörjningsstöd kan vi behöva ta kontakt med t.ex. Försäkringskassa och Arbetslöshetskassa för att inhämta kompletterande uppgifter eller för att kontrollera vissa uppgifter. Detta görs automatiskt via SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd) som är en digital tjänst där individ- och familjeomsorgen kan få information från ett flertal myndigheter (Försäkringskassan, CSN, Skattemyndigheten, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen, Migrationsverket) och a-kassor. Allt med syfte att handlägga din ansökan och göra en rättssäker bedömning

Vad är vårt uppdrag?

Vårt uppdrag består av två delar, där viktigaste delen för dig är att få stöd och hjälp vidare ut i egen försörjning. Du ska medverka i att göra en planering och följa den för att ha rätt till bistånd. Det stora målet är att du ska kunna försörja dig själv. Vi samverkar med kommunen, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Regionen, Samordningsförbundet med flera, allt för att du ska få ta del av bra resurser för att komma vidare så fort det går. Du ansvarar för att aktivt ta del av stödet och bidra till rehabilitering, att höja din kompetens via praktik eller studier och söka alla arbeten du kan tänkas få i hela Sverige. Det är viktigt att du berättar för oss om din bakgrund och situation så att vi gemensamt kan göra en lämplig plan!

Rätten att ta del av handlingar

Individ-och familjeomsorgen är skyldig att dokumentera de åtgärder, faktiska omständigheter och beslut som vidtas i samband med en ansökan om ekonomiskt bistånd. Den som ärendet rör har rätt att ta del av den dokumentation som sker.

Tystnadsplikt

All personal på individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt.

Överklagande

Beslut om försörjningsstöd och övriga kostnader enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen kan överklagas. Beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Din överklagan lämnar du till individ- och familjeomsorgen inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet. Om individ-och familjeomsorgen vidhåller sitt beslut så skickas överklagandet till Förvaltningsrätten för prövning.

Vart vänder jag mig

Om ni har frågor kring försörjningsstöd ska du kontakta Individ- och familjeomsorgens mottagning som har telefontid måndag och torsdag kl. 13.00-14.00, alternativt på ordinarie telefontid måndag-fredag kl. 8.30-9.30. Du når oss på telefon 010-234 71 50.