Värmepumpar

Värmepumpanläggningar ska installeras och användas på ett sätt som gör att hälsa eller miljö inte skadas och påverkas negativt.

Anmälningsplikt

Enligt 17 § “Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” får värmepumpanläggning för utvinning av värme från mark, ytvatten eller grundvatten installeras endast efter anmälan till Miljöavdelningen. Anmälan ska göras i god tid, men minst 6 veckor innan anläggandet planeras att påbörja.

Blankett: https://e-tjanster.vadstena.se/oversikt/overview/347

E-tjänst: https://samhallsbygg.vadstena.se/MMVP

Bifoga det här till din anmälan

När du ska lämna in en anmälan om installation av värmepump är det viktigt att denna information finns med. Karta som visar:

  • Kollektorns/borrhålets placering i mark/vatten
  • Byggnader
  • Fastighetsgränser
  • Fastighetsbeteckning
  • Avstånd till egna och/eller grannars borrhål samt enskilda avloppsanläggningar
  • Dricksvattenbrunnar
  • Vattentäkter och vattendrag/sjöar inom 100 meter från borrhål
  • Säkerhetsblad för köldbärarvätska om värmepumpsanläggningen placeras inom vattenskyddsområde.
  • Grannintyg ska bifogas om borrhålet/kollektorslangen placering är närmare än 10 meter till din fastighetsgräns. Grannen ska i detta intyg godkänna borrhålets placering.

Större anläggningar

För anläggningar med en uttagen eller tillförd effekt över 10 megawatt gäller delvis andra regler och en anmälan ska ske enligt 21 kap. 13 § miljöprövningsförordningen. Särskild blankett för detta hittar du på sidan Miljöfarlig verksamhet.

Vanligtvis överskrider dock inte anläggningar för 1–2 hushåll denna gräns, och då kan du anmäla värmepumpanläggningen via e-tjänst eller blankett på denna sida. Kontakta Miljöavdelningen för ytterligare upplysningar.

Ingen anmälan för luftvärme

För installation av luftvärmepump krävs inte någon anmälan, men det är viktigt att du placerar luftvärmepumpen så att dina grannar inte utsätts för buller. Du ansvar för undersöka och vid behov vidta nödvändiga åtgärder om dina grannar störs av buller från luftvärmepumpen.

Ändra befintlig anläggning

Har du redan bergvärme men behöver borra ytterligare borrhål? Anmäl via blankett eller e-tjänst. Behöver du fördjupa ditt befintliga borrhål? Kontakta miljöavdelningen innan arbetet påbörjas.

Ansvar

Den som anmäler installation av värmepump ansvarar för att lämna in fullständiga och korrekta uppgifter på situationsplanen om var dricksvattenbrunnar med mera är placerade.

Om annans mark eller vattenområde kommer att användas för hela eller delar av anläggningen krävs tillstånd från markägaren.

Installation av värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till eventuella krav på åtgärder.

Om Miljöavdelningen beslutar att installation av värmepump kan godkännas skickas ett beslut med försiktighetsmått till fastighetsägaren. Försiktighetsmåtten ska följas vid borrning, installation och drift av värmepumpen. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att försiktighetsmåtten följs. Det är därför viktigt att du som fastighetsägare visar beslutet för borrare och installatör.

Det är också viktigt att kontrollera att eventuellt borrvatten och borrkax tas omhand på rätt sätt. Vid otillåtet utsläpp som sätter igen dagvattenbrunnar är det du som fastighetsägare som får betala ersättning för slamsugning och spolning av ledningsnätet.

Att tänka på vid val av plats

Allmänt

  • Kontrollera att det inte finns ledningar för el, tele, bredband, vatten och avlopp där du planerar att borra/placera jordvärmeslingan.
  • Kontrollera om avstånd från borrhål till fastighetsgräns eller mellanliggande vägs mittlinje är mindre än tio meter. Om avståndet är mindre än tio meter behövs grannintyg.
  • Tänk på placeringen av värmepumpen när det gäller buller för dig eller dina grannar.

Jordvärme

  • Ligger kollektorslangen för jordvärme för ytligt eller för nära vatten- eller avloppsledningar finns risk för sönderfrysning med efterföljande läckage.

Bergvärme

Rekommenderade skyddsavstånd för borrhålets placering:

  • Minst 20 meter till närmaste borrhål för bergvärme.
  • Minst 20 meter till grävd dricksvattentäkt.
  • Minst 30 meter till borrad dricksvattentäkt.
  • Minst 30 meter till enskild avloppsanläggning.

Miljöavdelningen bedömer att skyddsavstånden bör följas. Om anmälan anger förslag på placering med kortare skyddsavstånd kan Miljöavdelningen besluta om att förbjuda installationen. Prata med din entreprenör, oftast går det att lösa så att skyddsavstånden hålls.

Borrentreprenör

För att du ska vara säker på att få hålet till bergvärmepumpen borrat på ett bra och säkert sätt ska du anlita en certifierad borrare. Certifieringen sker via SP-certifiering.

Normbrunn -16 (sgu.se)

Avgift

För handläggning av anmälan av tar miljöavdelningen ut en fast avgift. Om ärendet kräver extra handläggningstid kan extra timavgift tillkomma.