Elda utomhus

Elden har alltid fascinerat människan. Att grilla ute eller njuta av en lägereld hör till friluftslivet. Elden kan också sprida förödelse om man handskas med den på fel sätt.

Allemansrätten ger dig inte rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en folder om “Eldning och allemansrätt” som ger dig tips och råd hur du ska göra när du eldar i det fria.

Om det är stor brandrisk kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen. Information om brandrisk och eldningsförbud brukar du kunna få genom lokalradions nyhetssändningar, i trafikrapporter och i lokalpressen.

Du kan också få besked på campingplatser, turistbyråer och hos kommunens räddningstjänst. Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden, även vid iordninggjorda eldplatser.

Om du eldar

  • Använd helst ett fältkök. Om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, till exempel grus- eller sandmark.
  • Se till att det finns tillgång till vatten att släcka med.
  • Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs.
  • Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten.
  • Elda inte om det blåser hårt.
  • Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp.
  • Undvik att elda nära myrstackar eller stubbar.
  • Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.
  • Lägg inget obrännbart skräp i elden.
  • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd ska du låta vara ifred.

Elda i trädgården

Enligt Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vadstena kommun
gäller att eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden. Valborgsmässoeld är undantagen föreskriften. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter

Den 1 januari 2024 trädde nya EU-direktiv gällande eldning av trädgårdsavfall i kraft.

Vadstena kommun inväntar tydligare vägledning från myndigheterna innan beslut om hur detta/dessa ska hanteras och hur de lokala föreskrifterna ska formuleras.

Har du frågor under tiden är du välkommen att kontakta miljöavdelningen via mejl, miljo@vadstena.se, eller via kommunens växel, 010 234 70 00.

Eldning – större omfattning

Vid eldning i större omfattning eller i tveksamma fall kontakta räddningstjänsten.

Släck så här

Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. En liten spade och ett kärl för vatten är bra att ha med.

Om elden sprider sig

Ring räddningstjänsten via larmnumret 112. Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom cirka 1 meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas. Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa framför elden.