Detaljplan för kvarteret Bostaden m.fl. ställs ut för granskning

Detaljplan för kvarteren Bostaden, Gårdshuset, Gårdstunet, Villan m.fl.

ställs ut för granskning under tiden 27 februari – 17 mars 2023

Detaljplaneområdet är beläget vid Vadstenas nordöstra del, nära infarten från Motala cirka 500 meter från Vättern och är cirka 4 hektar stort. Marken är i sin helhet bebyggd med friliggande enbostadshus.

Planens syfte
Detaljplanens syfte är en ändrad användning av befintlig gata och befintligt parkområde från kvartersmark; bostäder till allmän plats; gata respektive park, för att möjliggöra en ändring av huvudmannaskapet för allmän plats, belysning, vatten- och avloppsledningar.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standard förfarande (PBL 2010:900).