Gräva, schakta – tillstånd

För att få gräva i kommunala gator och kommunal mark måste du ha tillstånd från kommunen. Normalt får man bara placera anläggningar i allmän mark som är till nytta för kommunens invånare som kollektiv.

Det kan handla om ledningar för vatten, avlopp eller fjärrvärme samt kablar för el, tele eller data. Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar, vilket innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om underjordiska anläggningar kan få stora och dyrbara konsekvenser!

Tillståndet söker du genom att fylla i den här blanketten om grävtillstånd och skicka in till kommunen, antingen med post till Vadstena kommun, 592 80 Vadstena eller via mejl till samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se. Tillståndet ska sökas i så god tid som möjligt innan du gräver.

För grävning i kommunala gator krävs en trafikanordningsplan som intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare.