Nationella minoritetsspråk

Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Samer är ursprungsfolk i Sverige och alla de nationella minoriteterna har historiskt långvariga band till Sverige. En nationell minoritet har även ett eller flera särdrag som skiljer dem från majoritetsbefolkningen. Särdragen kan vara religiösa, språkliga, traditionella eller kulturella. 
Vissa kommuner och regioner ingår i så kallade förvaltningsområden för finska, samiska och meänkieli. Där gäller särskilda rättigheter som till exempel att kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter. Vadstena kommun ingår inte i ett förvaltningsområde.

Vad säger lagen?

Språklagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Det innebär till exempel att samhället ska se till att du som tillhör en nationell minoritet får lära dig, utveckla och använda ditt minoritetsspråk.

Den 1 januari 2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Syftet med lagen är att skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande samt främja minoritetsspråken. Inom så kallade förvaltningsområden har finska, meänkieli och samiska särskilda rättigheter.

Den 1 januari 2019 reviderades minoritetslagen och rättigheterna och skyldigheterna stärktes ytterligare. Det innebär bland annat att kommuner är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Lagen innebär att Vadstena kommun ska:

 • Informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och kommunens ansvar.
 • Ge inflytande och samråda med de nationella minoriteterna.
 • Skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur.
 • Främja barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket.
 • Ge barn och unga möjlighet till inflytande och samråd i frågor som berör dem.
 • Anta mål och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete.

Dina rättigheter

Kommuner och myndigheter är skyldiga att informera dig som tillhör en nationell minoritet om dina rättigheter. De är också skyldiga att skydda nationella minoriteters språk och kultur, och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge dig inflytande över frågor som berör den nationella minoritet du tillhör.

Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli och samiska till nedanstående myndigheter:

 • Riksdagens ombudsmän
 • Justitiekanslern
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Skatteverket
 • Diskrimineringsombudsmannen

Rätt till modersmålsundervisning

För dig som tillhör någon av de nationella minoriteterna och har barn i skolan kan det vara bra att veta att ditt barn har särskilt stark rätt till modersmålsundervisning. Ditt barn har rätt att få modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk även om språket inte talas hemma till vardags. Ditt barn behöver heller inte ha några kunskaper i språket från början för att få modersmålsundervisning.

Skolan är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken om

 • en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på att det ska vara minst fem elever)
 • det finns en lämplig lärare

Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

Om ditt barn tillhör den nationella minoriteten romer och har med sig ett annat språk från utlandet får skolan ge modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Andra minoritetsspråk

Även talare av andra minoritetsspråk har rätt att kommunicera med kommunen på sitt språk, om det finns personal som har kunskap i språket. Du kan också ha rätt att få en del av omvårdnaden inom äldreomsorgen på ditt modersmål, om det finns lämplig personal som har språkkunskapen.

Hit kan du vända dig

Om du inte tycker att din kommun eller andra myndigheter lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Läs mer

Institutet för språk och folkminnen har information på de nationella minoritetsspråken.

Läs mer hos Länsstyrelsen Stockholm om vad som gäller kring nationella minoritetsspråk.

Minoritetslagen i sin helhet på riksdagens webbplats