Fyrverkerier

På nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton brukar det inte behövas några tillstånd för att skjuta fyrverkerier. Det finns dock allmänna regler för användande och försäljning samt åldersgräns. Läs mer om det nedan.

Tillstånd att avfyra fyrverkerier på en plats där det finns risk för att personer eller egendom tar skada söks hos polisen. Kommunen får sedan möjlighet att yttra sig över ansökan innan polisen beviljar eller avslår den. Om tillstånd ges har kommunen som krav att man ska informera om detta genom ortspressen. Kommunen informerar vanligen också om fyrverkerier på hemsidan.

Här nedan kan du läsa mer utförligt om vad som gäller för vad som gäller för olika typ av fyrverkerier och pyroteknik, hämtat från Polisens hemsida:

När tillstånd krävs

Du behöver söka tillstånd hos polisen om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Detta följer av 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617). Det kan till exempel vara på en plats och tid där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader. Att avfyra fyrverkerier på en allmän plats innebär i många fall risk för skada och olägenheter för andra.

Tillstånd krävs även för användning av pyrotekniska varor vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som hålls inomhus. Det finns tillfällen då undantag görs efter en prövning av polisen.

Många kommuner har lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Det är därför viktigt att du kontrollerar med din kommun om vad som gäller där du vill vara.

Observera att om du som arrangör planerar att anordna ett fyrverkeri för allmänheten kan detta under vissa omständigheter utgöra en offentlig tillställning, till exempel om du vill bjuda in publik till platsen där fyrverkerierna ska avfyras. För att få anordna en offentlig tillställning på offentlig plats behöver du ett tillstånd för detta.

Här kan du söka tillstånd från polisen för offentlig tillställning med fyrverkeri.

Allmänna regler

  • Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda pyrotekniska varor är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier och andra produkter eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
  • Sedan 2002 rådet det så kallat ”smällarförbud” i Sverige.  Smällare får endast användas av den som har rätt utbildning och särskilt tillstånd från kommunen.
  • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers och liknande mindre produkter som är avsedda att användas inomhus.

Ansvar för användning och försäljning

  • Den som använder pyrotekniska varor ansvarar för att personer eller egendom inte kommer till skada. Om pyrotekniska varor används vid en offentlig tillställning eller en allmän sammankomst, t.ex. en konsert, ansvarar i första hand den som anordnat tillställningen eller sammankomsten.
  • För att få hantera pyrotekniska varor krävs i många fall både utbildning och ett särskilt tillstånd för hantering av pyrotekniska varor från kommunen, läs mer här: Användning av explosiva varor, MSB
  • För dig som ska sälja och förvara fyrverkerier och andra pyrotekniska varor krävs handelstillstånd. Det ansöker du om hos kommunen.

Raketer med styrpinne

För att använda raketer med styrpinne krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning. Läs mer på MSB:s hemsida eller kontakta din kommun.

Svävande lyktor och ballonger

För svävande lyktor med öppen låga gäller särskilda bestämmelser. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd. I vissa fall krävs tillstånd från Transportstyrelsen.