Detaljplan för nya bostäder inom fastigheten Tegelbruket 1:1 m.fl. ute på samråd

Samråd under tiden 22 april – 17 maj 2024

Detaljplaneområdet ligger norr om Vadstena stad, i anslutning till Vätterviksbadet (campingområdet) och angränsar i söder och väster till jordbruksmark, i öster till länsväg 919 mot Motala, i norr till återstående del av fastigheten Tegelbruket 1:1 och bortom den till privat bostadsfastighet. Norr-nordväst angränsas planområdet av sjön Vättern.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för småskalig bostadsbebyggelse inom fastigheten Tegelbruket 1:1.
I planens huvuddrag ingår även att ge likvärdiga planeringsförutsättningar till befintlig bostadsbebyggelse inom planområdets redan detaljplanelagda del samt stärka och skydda den allmänrättsliga förgängligheten till stranden genom utökad parkmark.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standard förfarande (PBL 2010:900).

Klicka här för att läsa mer om planförslaget och ta del av samrådshandlingar.

Du har möjlighet att påverka detaljplaneförslaget genom att lämna synpunkter

Dessa måste ha kommit till oss senast den 17:e maj 2024. Mejla gärna dina synpunkter till planochbygg@vadstena.se eller skicka dem via vanlig post till Vadstena kommun, plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA. Synpunkterna diarieförs och det är därför viktigt att fullständiga kontaktuppgifter ska finnas.

Skicka synpunkter via e-post.